نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران،

3 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بقا و توسعه هر سازمانی منوط به بسترسازی مناسب برای ایجاد خلاقیت در کارکنان است. با این حال، کارکنان بعضی سازمان‌ها معتقدند سازمان توجه چندانی به ارتباطات درون‌سازمانی و به‌کارگیری خلاقیت و نوآوری سازمانی ندارد. از طریق سرمایه اجتماعی می‌توان تعهد و کارایی کارکنان را افزایش داد و آنان را به خلاقیت و نوآوری ترغیب کرد. هدف این پژوهش بررسی نقش ابعاد سرمایه اجتماعی در عوامل مؤثر بر خلاقیت سازمانی با تأکید بر تعهد سازمانی است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی – همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان برق منطقه‌ای غرب بوده و ابزار گردآوری داده، پرسشنامه بود که روایی آن از طریق روایی محتوا و محاسبه میانگین واریانس استخراج‌شده، و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی بررسی شد. به‌منظور تحلیل داده‌های پرسشنامه روش مدل-سازی معادلات ساختاری اجرا شد. نتایج نشان داد از میان ابعاد سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شبکه ها و هنجارهای مشترک، همکاری متقابل، و همدلی، رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارند و تعهد سازمانی با دو عامل از عوامل مؤثر بر خلاقیت سازمانی (جو سازمانی و ساختار برای نوآوری) رابطه مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها