نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران،

3 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بقا و توسعه هر سازمانی منوط به بسترسازی مناسب برای ایجاد خلاقیت در کارکنان است. با این حال، کارکنان بعضی سازمان‌ها معتقدند سازمان توجه چندانی به ارتباطات درون‌سازمانی و به‌کارگیری خلاقیت و نوآوری سازمانی ندارد. از طریق سرمایه اجتماعی می‌توان تعهد و کارایی کارکنان را افزایش داد و آنان را به خلاقیت و نوآوری ترغیب کرد. هدف این پژوهش بررسی نقش ابعاد سرمایه اجتماعی در عوامل مؤثر بر خلاقیت سازمانی با تأکید بر تعهد سازمانی است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی – همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان برق منطقه‌ای غرب بوده و ابزار گردآوری داده، پرسشنامه بود که روایی آن از طریق روایی محتوا و محاسبه میانگین واریانس استخراج‌شده، و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی بررسی شد. به‌منظور تحلیل داده‌های پرسشنامه روش مدل-سازی معادلات ساختاری اجرا شد. نتایج نشان داد از میان ابعاد سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شبکه ها و هنجارهای مشترک، همکاری متقابل، و همدلی، رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارند و تعهد سازمانی با دو عامل از عوامل مؤثر بر خلاقیت سازمانی (جو سازمانی و ساختار برای نوآوری) رابطه مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of social capital dimensions in effective factors on organizational creativity with emphasis on organizational commitment

نویسندگان [English]

  • Hasan Rangriz 1
  • Mikaeil Pashabadi 2
  • Mahdi Ataye 3

1 Associate Professor, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 PhD Student, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran,

3 Master, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Survival and development of any organization depends on good infrastructure for to create creativity in employees. However, in some organizations, employees believe their organization paid little attention to communication within the organization, use of creativity and organizational innovation. Through social capital can increase the commitment and efficiency of our employees and encourage them to creative and innovate. The aim of this study is to investigate the role of social capital dimensions in factors of affecting organizational creativity with emphasis on organizational commitment. This is an applied research and descriptive-correlation method has been implemented. The population of the study is to include all employees of the West Regional Electricity. Data was collected by questionnaires that its validity was confirmed by professors and experts and average variance extracted. To investigate the reliability Cronbach's alpha and composite reliability was used. In order to analyze the questionnaire data using structural equation modeling was performed. The results show that the dimensions of social capital, Social trust, networks and shared norms, mutual cooperation and harmony, had a significant positive relationship with organizational commitment and organizational commitment with two dimensions of factors of affecting organizational creativity (organizational climate and structure for innovation) had a significant positive relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational commitment
  • Organizational creativity
  • Social capital