نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده صلاحیت‌های مدیران با تأکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا از دیدگاه مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. تحقیق حاضر کاربردی و به روش توصیفی - پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش همه مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطوح عالی، میانی و اجرایی در سال 1393 بوده است. نمونه‌ای به تعداد 206 نفر براساس فرمول کوکران و با روش تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق‌ساخته بود که از مبانی نظری تحقیق و مصاحبه با صاحب‌نظران تهیه شد و برای تعیین روایی آن نظرهای متخصصان به‌کار گرفته شد. قابلیت اعتماد ابزار تحقیق با محاسبه آلفای کرونباخ (برابر با 92/0) تأیید شد. تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار SPSS20 برای تحلیل داده‌‌ها به‌کار گرفته شد. نتایج نشان داد چهار مؤلفه با تبیین 116/75 درصد واریانس کل، با صلاحیت‌های مدیران با تأکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا ارتباط دارد. صلاحیت‌های مدیریتی- سازمانی (030/26 درصد)، صلاحیت‌های اجتماعی (192/22 درصد)، صلاحیت‌های اثربخشی شخصی (438/17 درصد)، و صلاحیت‌های محیط کاری (411/9 درصد) به‌ترتیب اهمیت، بیشترین نقش را در تحلیل عاملی صلاحیت‌های مدیران داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of the constituent components of managerial competencies with emphasis on postmodern change management (The case: Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare)

نویسندگان [English]

  • Mastane Ghanji 1
  • Mohammad Chizeri 2
  • Hasan Sedigi 3
  • Ali Rabiei 4

1 PhD in Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main purpose of the present research is to identify the components of the competencies of managers with the emphasis on the postmodern change management of the view of the managers of the Ministry of Cooperation, Work and Social Welfare. The present research is applied research and has been used with use of descriptive-survey method. The statistical population of the study was all managers of the Ministry of Cooperation, Work and Social Welfare at higher, intermediate and executive levels in 2014. A sample of 206 people was selected based on the Cochran formula and classified by stratified random sampling method. The research instrument was a researcher- made questionnaire, which was based on theoretical foundations of research and interviews with experts. The expert’s opinions were used to determine their validity. Reliability of the research tool was confirmed by calculating Cronbach's alpha (equal to 0.92). The exploratory factor analysis technique was used in SPSS20 software for data analysis. The results showed that the four components with the explanation of 75.116% of the total variance are related to the managerial competencies with emphasis on the postmodern change management. Management- Organizational competencies (26.030%), social competencies (22.29%), personal effectiveness competencies (17.438%), and work environment competencies (9.411%), respectively, have had the greatest role in factor analysis of Managers competency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodern change
  • Managers competency
  • Postmodern change management
  • Manager