نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده صلاحیت‌های مدیران با تأکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا از دیدگاه مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. تحقیق حاضر کاربردی و به روش توصیفی - پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش همه مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطوح عالی، میانی و اجرایی در سال 1393 بوده است. نمونه‌ای به تعداد 206 نفر براساس فرمول کوکران و با روش تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق‌ساخته بود که از مبانی نظری تحقیق و مصاحبه با صاحب‌نظران تهیه شد و برای تعیین روایی آن نظرهای متخصصان به‌کار گرفته شد. قابلیت اعتماد ابزار تحقیق با محاسبه آلفای کرونباخ (برابر با 92/0) تأیید شد. تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار SPSS20 برای تحلیل داده‌‌ها به‌کار گرفته شد. نتایج نشان داد چهار مؤلفه با تبیین 116/75 درصد واریانس کل، با صلاحیت‌های مدیران با تأکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا ارتباط دارد. صلاحیت‌های مدیریتی- سازمانی (030/26 درصد)، صلاحیت‌های اجتماعی (192/22 درصد)، صلاحیت‌های اثربخشی شخصی (438/17 درصد)، و صلاحیت‌های محیط کاری (411/9 درصد) به‌ترتیب اهمیت، بیشترین نقش را در تحلیل عاملی صلاحیت‌های مدیران داشتند.

کلیدواژه‌ها