نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس/ دانشگاه

2 هیات علمی دانشگاه ایلام

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه روانشناختی در ایجاد نشاط سازمانی اعضای بسیج است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه کارکنان واحدهای فرهنگی ارشاد اسلامی استان ایلام به تعداد 2000 نفر است، که 384 نفر از طریق فرمول جامعه نامحدود و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسشنامه­ استاندارد شادی و پرسشنامه سرمایه روانشناختی  لوتانز و همکاران که با مقیاس لیکرت درجه­بندی شده­اند، استفاده گردید. روش تحقیق، توصیفی ‏ـ‏ همبستگی می­باشد و تحلیل داده­ها با استفاده از رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته­ها نشان داد که خودکارآمدی، امیدواری، تاب­آوری و خوش­بینی اثر معناداری بر نشاط سازمانی دارند. نتیجه­گیری: با افزایش هر یک از عوامل بصورت جداگانه میزان نشاط سازمانی به اندازه ضرایب تاثیر افزایش می­یابد. لذا مدیران سازمان­ها باید جو سازمانی مطلوبی را برای کارکنان فراهم سازند تا نشاط و شادی سازمانی در آنها تقویت گردد وتوجه ویژه­ایبهسلامتروحی آنها نمایند. 

کلیدواژه‌ها