نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس/ دانشگاه

2 هیات علمی دانشگاه ایلام

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه روانشناختی در ایجاد نشاط سازمانی اعضای بسیج است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه کارکنان واحدهای فرهنگی ارشاد اسلامی استان ایلام به تعداد 2000 نفر است، که 384 نفر از طریق فرمول جامعه نامحدود و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسشنامه­ استاندارد شادی و پرسشنامه سرمایه روانشناختی  لوتانز و همکاران که با مقیاس لیکرت درجه­بندی شده­اند، استفاده گردید. روش تحقیق، توصیفی ‏ـ‏ همبستگی می­باشد و تحلیل داده­ها با استفاده از رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته­ها نشان داد که خودکارآمدی، امیدواری، تاب­آوری و خوش­بینی اثر معناداری بر نشاط سازمانی دارند. نتیجه­گیری: با افزایش هر یک از عوامل بصورت جداگانه میزان نشاط سازمانی به اندازه ضرایب تاثیر افزایش می­یابد. لذا مدیران سازمان­ها باید جو سازمانی مطلوبی را برای کارکنان فراهم سازند تا نشاط و شادی سازمانی در آنها تقویت گردد وتوجه ویژه­ایبهسلامتروحی آنها نمایند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation role of psychological capital in the development of organizational vitality Basij members (Case Study: Culture of Islamic Guidance of Ilam provience)

نویسندگان [English]

  • Nahid Alizade 1
  • Mohammad Taban 2
  • Ali Golipour Soleimani 3

1 professor

2 Faculty of Ilam University

3 Faculty member of Islamic Azad University, Rasht Branch

چکیده [English]

Abstract The purpose of this study was to investigate the role of psychological capital in the development of organizational vitality is Basij members. The population of the study, all employees of Islamic cultural units of Ilam to 2,000 people, of which 384 were selected by the formula of unlimited.To collect data from two standard questionnaires happiness and psychological capital Luthanz and colleagues who have been graded with the Likert scale was used. The research method was descriptive correlational and Data were analyzed using multiple regression.The results showed that self-efficacy, hope, resiliency and optimism significant effect on organizational vitality. Conclusions: With the increase in each of the factors separately the impact factor increased organizational vitality. Therefore Organization administrators have a good organizational climate for employees to provide happiness and joy in their organization be strengthened and their special attention to their mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: psychological capital
  • organizational vitality
  • self-efficacy
  • optimism
  • resiliency