نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در دهه اخیر، سازمان‌ها دریافته‌اند که برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و اثربخش، نیروی انسانی از بیشترین اهمیت برخوردار است. در دنیایی که دانش و ارتباط با مشتریان و اربابان‌رجوع بیش‌ازپیش اهمیت یافته است سرمایه انسانی -که نشان‌دهنده میزان دانش، مهارت‌های فنی، خلاقیت، و تجربه سازمان است- اهمیت فزاینده‌ای می‌یابد و نه به منزله دارایی‌های هزینه‌بر بلکه به منزله دارایی‌های مولد تلقی می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر جو ‌سازمانی در سرمایه انسانی با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی می‌پردازد که از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی-همبستگی است که در آن از ابزار پرسش‌نامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، 400 نفر از کارکنان مرکز خدمات حوزه علمیه استان قم است که بر اساس جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعدادِ نمونه 196 نفر شد. پایایی و روایی ابزار با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانسِ تبیین‌شده، ارزیابی و تأیید شد و روایی محتوایی پرسش‌نامه‌ها را نیز استادان و خبرگان آشنا به موضوع تأیید کردند. مدل مفهومی پژوهش با روش حداقل مربعات جزئی با به‌کارگیری نرم‌افزار Smart PLS آزموده شد. نتایج نشان می‌دهد که جو ‌سازمانی در سرمایه‌های اجتماعی و انسانی، و سرمایه اجتماعی به سهم خود در سرمایه انسانی اثر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mediating role of social capital in the effect of organizational climate on human capital(The case: employee service center of Qom Seminary)

نویسندگان [English]

  • mohammad hosein rahmati
  • nima soltaninajad
  • ali asghar rashid
  • ahmad abbasi

Farabi Campus - University of Tehran

چکیده [English]

In recent decades, organizations have found that to achieve sustainable competitive advantage and effective human resources is of utmost importance. In a world where knowledge and communication with customers and clients increasingly become important, human capital that represents knowledge, technical skills, creativity, and experience of the organization is increasingly important; and it is considered not as costly but as productive assets. This study examines the impact of the organizational climate on human capital with social capital mediation. The present study is functional in terms of goal and descriptive- correlational in terms of performance, in which a questionnaire is employed to collect data. The subjects consisted of 400 employees of the service center of Hawza ʻilmiyya in Qom province (SCIS), which according to Morgan and simple random sampling, 196 samples were selected. The reliability and validity of the calculation of alpha, Composite reliability and Average variance extracted and validity of the questionnaire was evaluated and endorsed by professors and experts familiar with the issue. Partial Least Squares test study was conducted using Smart PLS software. The results showed that organizational climate has impact on social and human capital impact and social capital also affects the human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human capital
  • Social capital
  • Organizational climate
  • Service center of Hawza