نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سکوت سازمانی و قلدری در تمایل کارکنان به جابه‌جایی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها در زمره پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی-علی است. جامعه آماری، کارکنان برخی سازمان‌های دولتی اهواز هستند که تعداد نمونه با استفاده از فرمول جامعه محدود 326 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیرها از پرسش‌نامه و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل آنها و آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم‌افزار SPSS و مدل‌سازی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار AMOS استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که سکوت سازمانی در جابه‌جایی کارکنان و نیز در قلدری، اثر مثبت و معناداری دارد. تأثیر مستقیم قلدری در تمایل کارکنان به جابه‌جایی تأیید نشد اما به منزله واسطه در رابطه سکوت سازمانی و جابه‌جایی کارکنان، تأثیر معناداری داشت.

کلیدواژه‌ها