نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سکوت سازمانی و قلدری در تمایل کارکنان به جابه‌جایی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها در زمره پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی-علی است. جامعه آماری، کارکنان برخی سازمان‌های دولتی اهواز هستند که تعداد نمونه با استفاده از فرمول جامعه محدود 326 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیرها از پرسش‌نامه و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل آنها و آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم‌افزار SPSS و مدل‌سازی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار AMOS استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که سکوت سازمانی در جابه‌جایی کارکنان و نیز در قلدری، اثر مثبت و معناداری دارد. تأثیر مستقیم قلدری در تمایل کارکنان به جابه‌جایی تأیید نشد اما به منزله واسطه در رابطه سکوت سازمانی و جابه‌جایی کارکنان، تأثیر معناداری داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural equation modeling of organizational silence and bullying on employees turnover willingness(The case: selected governmental organizations in Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • mahdi naddaf
  • farajollah rahimi
  • zahra hadizade

shahid chamran university ahvaz

چکیده [English]

This study is an attempt to study the effect of organizational silence and bullying on the willingness of employees to turnover. The method of this study, according to its purpose is an applied research and due to data collection, is a descriptive research of correlational-causative one. The study population is a selection among Ahvaz governmental organizations' staff and regarding limited population formula a sample size of 326 people have been selected. For data collection and measurement of variables a questionnaire was used. In order to analyze data and test hypotheses Pearson correlation coefficient using SPSS software and structural equation modeling using AMOS software were utilized. The results showed that organizational silence has a significant and positive impact on bullying employees, organizational silence has also positive and significant impact on bullying. The results of this study did not verified bullying impact on the willingness of employees to turnover. However, its mediating role between organizational silence and bullying was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational silence
  • Bullying
  • Willingness to turnover
  • Structural equation modeling