نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

2 آموزش و پرورش میان جلگه، نیشابور

چکیده

فهم فرسودگی شغلی در میان معلمان، نه‌تنها دلالت‌های زیادی برای انگیزش، رضایت شغلی، سلامت و طول عمر آنها دارد بلکه برای فهم رفتار و یادگیری دانش‌آموزان نیز بسیار مهم است. ازاین‌رو، پژوهش توصیفی-همبستگی حاضر با هدف مدل‌یابی رابطه بین عوامل فراتشخیصی، نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر و فرسودگی شغلی معلمان اجرا شد. تعداد 250 نفر از معلمان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول شهر نیشابور به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر و پرسش‌نامه‌های نگرانی پنسیلوانیا، تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی، فراشناخت، اجتناب شناختی، پذیرش و عمل، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مقیاس فرسودگی شغلی مسلش استفاده شد. داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزارهای آماری و با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری، تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که میزان بیشتر عوامل فراتشخیصی (اجتناب شناختی، تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی، باورهای منفی درباره نگرانی، اجتناب تجربه‌ای و راهبردهای تنظیم شناختی نابهنجار) پیش‌بین نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر است که به سهم خود، پیش‌بین میزان بیشتر فرسودگی شغلی در بین معلمان نیز هست. به‌علاوه، مدل پژوهش به‌صورت مطلوبی با داده‌ها برازش دارد. درمجموع، نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت عوامل فراتشخیصی و نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر در فرسودگی شغلی معلمان تأکید می‌کند. واژگان کلیدی: عوامل فراتشخیصی، اختلال اضطراب فراگیر، فرسودگی شغلی، معلم.

عنوان مقاله [English]

Modeling the relationship between transdiagnostic factors, general anxiety disorder's symptoms and burnout in teachers

نویسندگان [English]

  • ahmad mansoury 1
  • mohammad ahmadabadi 2

1 Islamic Azad University of Neyshabur (IAUN)

2 Neishabour miyanjolge Education

چکیده [English]

Understanding burnout among teachers is particularly important, because it has significant implications not only for teacher motivation, job satisfaction, health and longevity, but also for student behaviour and learning. Therefore, the aim of present study was to investigate the relationship between transdiagnostic factors, general anxiety disorder's symptoms and burnout in teachers. For this purpose, in a descriptive-correlational study, 250 teachers of elementary and middle schools in the city of Neyshabur were selected by random stratified sampling. The participants completed generalized anxiety disorder 7-item scale (2006), Penn state worry questionnaire (1990), intolerance of uncertainty scale (1994), metacognition questionnaire (2004), cognitive avoidance questionnaire (2008), acceptance and action questionnaire (2011), cognitive emotion regulation questionnaire (2006) and Maslach burnout inventory (1981). Data were analyzed by Lisrel and SPSS22 software, using structural equation modeling. The results of this study showed that proposed model has an acceptable fit with the data. In addition, result showed that higher transdiagnostic factors (cognitive avoidance, intolerance of uncertainty, negative belief about worry, experiential avoidance and cognitive emotion regulation strategies) predicted higher general anxiety disorder, which, in turn, predicted higher burnout in teachers. In sum, results of this study emphasize the importance of relationship between transdiagnostic factors and general anxiety disorder's symptoms in teacher’s burnout