نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

2 آموزش و پرورش میان جلگه، نیشابور

چکیده

فهم فرسودگی شغلی در میان معلمان، نه‌تنها دلالت‌های زیادی برای انگیزش، رضایت شغلی، سلامت و طول عمر آنها دارد بلکه برای فهم رفتار و یادگیری دانش‌آموزان نیز بسیار مهم است. ازاین‌رو، پژوهش توصیفی-همبستگی حاضر با هدف مدل‌یابی رابطه بین عوامل فراتشخیصی، نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر و فرسودگی شغلی معلمان اجرا شد. تعداد 250 نفر از معلمان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول شهر نیشابور به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر و پرسش‌نامه‌های نگرانی پنسیلوانیا، تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی، فراشناخت، اجتناب شناختی، پذیرش و عمل، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مقیاس فرسودگی شغلی مسلش استفاده شد. داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزارهای آماری و با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری، تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که میزان بیشتر عوامل فراتشخیصی (اجتناب شناختی، تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی، باورهای منفی درباره نگرانی، اجتناب تجربه‌ای و راهبردهای تنظیم شناختی نابهنجار) پیش‌بین نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر است که به سهم خود، پیش‌بین میزان بیشتر فرسودگی شغلی در بین معلمان نیز هست. به‌علاوه، مدل پژوهش به‌صورت مطلوبی با داده‌ها برازش دارد. درمجموع، نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت عوامل فراتشخیصی و نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر در فرسودگی شغلی معلمان تأکید می‌کند. واژگان کلیدی: عوامل فراتشخیصی، اختلال اضطراب فراگیر، فرسودگی شغلی، معلم.