نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از سال 2000 به بعد، سازمان ملل برای تعیین میزان توسعه‌یافتگی کشورها، متغیرهای نشاط، امید به آینده، خشنودی و رضایتمندیِ افراد جامعه را نیز متغیرهای اساسی دانسته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت نشاط در بین کارکنان بانک‌های خصوصی استان قم است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان بانک‌های خصوصی استان قم است. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی و برای تعیین تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که 174 نفر است. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه نشاط شایروم استفاده شده است که دارای سه مؤلفه قدرت جسمانی، انرژی عاطفی و سرزندگی شناختی است. برای بررسی وضعیت نشاط در بین کارکنان بانک‌های خصوصی استان قم از آزمون میانگین جامعه استفاده شده است. نتایج این آزمون نشان می‌دهد که وضعیت نشاط و مؤلفه‌های آن یعنی قدرت جسمانی، انرژی عاطفی و سرزندگی شناختی در بین کارکنان بانک‌های خصوصی استان قم مطلوب است.

کلیدواژه‌ها