نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از سال 2000 به بعد، سازمان ملل برای تعیین میزان توسعه‌یافتگی کشورها، متغیرهای نشاط، امید به آینده، خشنودی و رضایتمندیِ افراد جامعه را نیز متغیرهای اساسی دانسته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت نشاط در بین کارکنان بانک‌های خصوصی استان قم است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان بانک‌های خصوصی استان قم است. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی و برای تعیین تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که 174 نفر است. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه نشاط شایروم استفاده شده است که دارای سه مؤلفه قدرت جسمانی، انرژی عاطفی و سرزندگی شناختی است. برای بررسی وضعیت نشاط در بین کارکنان بانک‌های خصوصی استان قم از آزمون میانگین جامعه استفاده شده است. نتایج این آزمون نشان می‌دهد که وضعیت نشاط و مؤلفه‌های آن یعنی قدرت جسمانی، انرژی عاطفی و سرزندگی شناختی در بین کارکنان بانک‌های خصوصی استان قم مطلوب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of vigor state among the employees of private banks in Qom

نویسندگان [English]

  • Zolfa Hagh gooyan 1
  • malihe mohammadi hosseini nezhad 2

1 Farabi Campus - University of Tehran

2 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The united nations have considered the variables of vigor, hope to the future and the gratification and satisfaction of people in the society as basic variables so that they can recognize how countries have developed. The purpose of the present study is to analyze vigor state among the employees of private banks in Qom. The purpose of this study is practical and the data has been collected through descriptive way and survey branch. The subjects of this study are the staffs of private banks in Qom. The sample has been selected randomly and the formula of Cochran has been used to determine the number of the sample that includes 174 persons. In this study, the vigor questionnaire of Shirom that includes three components of vigor, emotional energy and cognitive liveliness has been used to collect the data. The mean test of the society has been used to analyze vigor state among the staffs of private banks in Qom. The results of the test demonstrate that vigor state and its components, physical strength emotional energy and cognitive liveliness, are desirable among the staffs of private banks in Qom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vigor
  • Physical strength
  • Emotional energy
  • Cognitive liveliness