نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 استاد مدیریت رفتار سازمانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

خلق ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد، سه دلیل مهم برای توجه به کارآفرینی است. از نظر صاحب‌نظران، کارآفرینی در شرایط رقابتی و متحول جهان امروز، راهکار مؤثری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. ایجاد، توسعه و ارتقای رفتار کارآفرینانه به عوامل گوناگونی از قبیل ویژگی‌های روان‌شناختی و شخصیتی افراد و همچنین، عوامل محیطی و ساختاری، وابسته است. این مقاله در پی بررسی نقش سرمایه روان‌شناختی در کارآفرینی سازمانی در میان اعضای هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران است و بدین‌منظور، مدل پژوهش با چهار مؤلفه روان‌شناختی خودکارآمدی، امیدواری، خوش‌بینی و تاب‌آوری (انعطاف‌پذیری) همراه شده و با منطق فازی، تجزیه‌وتحلیل شده است. این پژوهش از نظر روش کار، توصیفی-پیمایشی است و ابزار اندازه‌گیری، پرسش‌نامه سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (1392) و مصاحبه است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و ابعاد آن و کارآفرینی سازمانی، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و نتیجه‌گیری شده است که مدیران و مسئولان می‌توانند از طریق توجه به ابعاد روان‌شناختی و توسعه آن‌ها از طریق آموزش، موجب بهبود و توسعه فرآیند کارآفرینی سازمانی شوند.

کلیدواژه‌ها