نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 استاد مدیریت رفتار سازمانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

خلق ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد، سه دلیل مهم برای توجه به کارآفرینی است. از نظر صاحب‌نظران، کارآفرینی در شرایط رقابتی و متحول جهان امروز، راهکار مؤثری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. ایجاد، توسعه و ارتقای رفتار کارآفرینانه به عوامل گوناگونی از قبیل ویژگی‌های روان‌شناختی و شخصیتی افراد و همچنین، عوامل محیطی و ساختاری، وابسته است. این مقاله در پی بررسی نقش سرمایه روان‌شناختی در کارآفرینی سازمانی در میان اعضای هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران است و بدین‌منظور، مدل پژوهش با چهار مؤلفه روان‌شناختی خودکارآمدی، امیدواری، خوش‌بینی و تاب‌آوری (انعطاف‌پذیری) همراه شده و با منطق فازی، تجزیه‌وتحلیل شده است. این پژوهش از نظر روش کار، توصیفی-پیمایشی است و ابزار اندازه‌گیری، پرسش‌نامه سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (1392) و مصاحبه است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و ابعاد آن و کارآفرینی سازمانی، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و نتیجه‌گیری شده است که مدیران و مسئولان می‌توانند از طریق توجه به ابعاد روان‌شناختی و توسعه آن‌ها از طریق آموزش، موجب بهبود و توسعه فرآیند کارآفرینی سازمانی شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of psychological capital in the development of Intrapreneurship(The case: Farabi College of University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ranjbar 1
  • Hassan Zarei Matin 2

1 Master of Management, Farabi Campus, University of Tehran, Iran

2 Professor of Organizational Behavior Management, Farabi Campus, University of Tehran

چکیده [English]

Wealth creation, technology development and creation of generative employment are three important reasons for studying the issue of entrepreneurship. Based on the experts' perspective in the competitive and changing global environment, entrepreneurship is an effective method for economic and social development. Creation, development and promotion of entrepreneurial behavior depends on variety of factors such as psychological characteristic and personality, as well as environmental and structural factors. This paper aims to examine the role of psychological capital in Intrapreneurship through Fuzzy logic among faculty members of Farabi College of University of Tehran. To assess the role of psychological capital in Intrapreneurship, the provided model is accompanied by identifying the four components of psychological self-efficacy, hope, optimism and resiliency (flexibility). So that the analysis has been carried out by a fuzzy logic approach. The method of doing this research is descriptive survey and measuring tools are “Luthans et al Psychological Capital Questionnaires”(2007) and interview. The results suggested that between psychological capital and Intrapreneurship dimensions is a positive and significant relationship. At the end, it has been concluded that managers and officials can also improve and develop the process of Intrapreneurship through paying attention to the psychological aspect and their development through education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological capital
  • Intrapreneurship
  • Fuzzy logic