نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت باشگاه پژوهشگران جوان قائمشهر

3 مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه سازمان‌ها برای پیشرفت و اثربخشی، نیازمند کارکنان کارآمد و متعهدند تا در جهت رشد و تعالی به اهداف خود برسند. تعهد سازمانی، عاملی تأثیرگذار بر رفتار کارکنان در سازمان است. رفتار شهروندی سازمانی مجموعه رفتارهای خودجوش کاری است که خارج از محدوده رفتارهای الزامی افراد در محیط کار محسوب می‌شود و تعهد سازمانی در بهبود آن نقش اساسی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان صنایع نساجی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری این تحقیق، 180 نفر از کارکنان صنایع نساجی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران‌اند که 106 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد استفاده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزارهای SPSS و LISREL انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که رابطه میان تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، مثبت و معنادار است. همچنین این ارتباط مثبت و معنادار میان ابعاد تعهد سازمانی (به جز تعهد عاطفی) و رفتار شهروندی سازمانی نیز یافت شد. در مدل مورد بررسی، مقادیر شاخص‌های برازش (RMSEA=0/79، NFI=0/90 و GFI=0/93)، نشان‌دهنده مناسب‌بودن مدل‌اند.

کلیدواژه‌ها