نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت باشگاه پژوهشگران جوان قائمشهر

3 مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه سازمان‌ها برای پیشرفت و اثربخشی، نیازمند کارکنان کارآمد و متعهدند تا در جهت رشد و تعالی به اهداف خود برسند. تعهد سازمانی، عاملی تأثیرگذار بر رفتار کارکنان در سازمان است. رفتار شهروندی سازمانی مجموعه رفتارهای خودجوش کاری است که خارج از محدوده رفتارهای الزامی افراد در محیط کار محسوب می‌شود و تعهد سازمانی در بهبود آن نقش اساسی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان صنایع نساجی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری این تحقیق، 180 نفر از کارکنان صنایع نساجی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران‌اند که 106 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد استفاده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزارهای SPSS و LISREL انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که رابطه میان تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، مثبت و معنادار است. همچنین این ارتباط مثبت و معنادار میان ابعاد تعهد سازمانی (به جز تعهد عاطفی) و رفتار شهروندی سازمانی نیز یافت شد. در مدل مورد بررسی، مقادیر شاخص‌های برازش (RMSEA=0/79، NFI=0/90 و GFI=0/93)، نشان‌دهنده مناسب‌بودن مدل‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural modeling of Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Employee’s Organizational Commitment

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Gholipour Souteh 1
  • Hossein Samadi Miarkalai 2
  • Hamza Samadi Miarkalai 3

1 Professor of Management, University of Tehran.

2 Master of Management of Ghaemshahr Young Researchers Club

3 Lecturer at Payame Noor University

چکیده [English]

Nowadays, for progression and effectiveness, organizations need effective and committed employees that go beyond their duties and achieve growth and maturity. Organizational citizenship behaviors (OCB), which are job behaviors that exist outside of the technical core of the job and some factor such as organizational commitment, have a key role in its improvement. The purpose of present paper is the investigation of relationship between organizational commitment and employee’s organizational citizenship behavior in Red Crescent Society’s Textile Industries of Islamic Republic of Iran. Statistical population of present study includes 180 employees of Red Crescent Society’s Textile Industries of Islamic Republic of Iran and its equal sample includes 106 employees. Data is collected by using standard questionnaires and analyzed by SPSS and LISREL. Results show that the relationship between employee’s organizational citizenship behavior and organizational commitment is positive and significant. This positive and significant relationship is found between organizational citizenship behavior dimensions (except of Affirmative Commitment), and organizational commitment dimensions. In the studied model, the value of indexes of fit (GFI = 0.93, NFI = 0.90 and RMSEA =0.079) demonstrated the suitability of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Efficiency
  • Red Crescent Society’s Textile Industries