نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ستادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌های صنعتی کشور، حفظ ارزش‌های اسلامی و توسعه معنویت در سطح سازمان است که از رهگذر تقویت اقداماتی اعتمادساز همچون رعایت عدالت در پرداخت‌ها و رفتار‌های مدیریتی، گزینش نیرو‌های کارآمد، پاسداشت تلاش‌های نیرو‌های مجرب و حفظ آنها، حاکم‌کردن الگوی مناسب جانشین‌پروری، پیشگیری از تبعیض میان مدیران و کارکنان، و استفاده از مدل مناسب ارزیابی عملکرد حاصل می‌شوند. پژوهش حاضر، تقویت فرهنگ سازمانی را از منظر اعتمادسازی و با نگاهی به ابتکار‌های مدیریت منابع انسانی در یکی از سازمان‌های صنعتی بزرگ کشور بررسی می‌کند. روش انجام پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی و علّی است. ابزار انجام پژوهش، پرسشنامه و نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میان اعتماد و فرهنگ سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین انجام اقدامات سازنده مدیریت منابع انسانی همچون ایجاد سیستم جبران خدمات مبتنی بر عملکرد، جذب و ارتقای شایسته‌محور، مدیریت عملکرد نتیجه‌محور، توانمندسازی کارکنان، تدوین شرح شغل و بهره‌گیری از سازوکار‌های جدید طراحی شغل و نظام مدیریت مسیر شغلی شایسته‌محور، به جلب اعتماد کارکنان منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها