نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ستادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌های صنعتی کشور، حفظ ارزش‌های اسلامی و توسعه معنویت در سطح سازمان است که از رهگذر تقویت اقداماتی اعتمادساز همچون رعایت عدالت در پرداخت‌ها و رفتار‌های مدیریتی، گزینش نیرو‌های کارآمد، پاسداشت تلاش‌های نیرو‌های مجرب و حفظ آنها، حاکم‌کردن الگوی مناسب جانشین‌پروری، پیشگیری از تبعیض میان مدیران و کارکنان، و استفاده از مدل مناسب ارزیابی عملکرد حاصل می‌شوند. پژوهش حاضر، تقویت فرهنگ سازمانی را از منظر اعتمادسازی و با نگاهی به ابتکار‌های مدیریت منابع انسانی در یکی از سازمان‌های صنعتی بزرگ کشور بررسی می‌کند. روش انجام پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی و علّی است. ابزار انجام پژوهش، پرسشنامه و نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میان اعتماد و فرهنگ سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین انجام اقدامات سازنده مدیریت منابع انسانی همچون ایجاد سیستم جبران خدمات مبتنی بر عملکرد، جذب و ارتقای شایسته‌محور، مدیریت عملکرد نتیجه‌محور، توانمندسازی کارکنان، تدوین شرح شغل و بهره‌گیری از سازوکار‌های جدید طراحی شغل و نظام مدیریت مسیر شغلی شایسته‌محور، به جلب اعتماد کارکنان منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of cause and effect relationship between trust and organizational culture based on "Best practice" approach

نویسندگان [English]

  • Jabbar Babashahi 1
  • Mahmoud Mohammadi 2
  • Reza Qaraeipour 3
  • Bograt Rashvand 4

1 Assistant Professor of Farabi Campus, University of Tehran

2 Master of Public Administration, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

3 PhD in Production and Operations Management, Allameh Tabatabai University

4 Master of Educational Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

One of the main challenges of industrial organizations is retaining Islamic values and developing spirituality that is achieved by increasing trust-building practices such as following justice in payments and managerial behaviors, selecting efficient resources, associate and maintain expert personnel, implementing suitable substitution model, preventing from discrimination between employees and management and application of efficient performance appraisal system. So, the objective of this research is to strengthen culture in light of trust building mechanism such as HR practices in one of industrial organizations. Research methodology includes both descriptive and correlation analysis based on regression. Data was collected by means of designed questionnaire and data samples were selected in probable form. Research results indicated that there is a meaningful relationship between trust and culture. As well as doing constructive HR practices such as performance based compensation system, competence oriented recruitment, result oriented performance management, empowerment, writing job description, using new mechanism of job design and competence based career path management system will result in employees trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Practices
  • Trust
  • Culture