نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر می‌کوشد به بررسی جایگاه ابعاد سرمایه روان‌شناختی در مدیریت بحران، با توجه به سیره امام حسین? بپردازد. نوع پژوهش حاضر کیفی است که با تکنیک تحلیل محتوا صورت پذیرفته است. داده‌های پژوهش، از اسناد و مدارک گردآوری شده و به همین منظور از متون تاریخی با محوریت کتاب موسوعةالحسین? بهره گرفته شده است. تحلیل‌های صورت‌گرفته با توجه به الگوی فرایندی مدیریت بحران انجام پذیرفت که دارای چهار بخش «پیش‌بینی بحران»، «تدوین برنامه مدیریت بحران»، «سازماندهی نیروها» و «اجرای برنامه مدیریت بحران» است. در نهایت این‌گونه نتیجه‌گیری شد که در مرحله پیش‌بینی بحران، امام معصوم? با توجه به مسائل موجود در اجتماع، به این آگاهی رسید که بحران، جامعه را تهدید می‌کند و نیازمند اقدامات اصلاحی ضروری است؛ بدین منظور، به برنامه‌ریزی دست زد و مقدمات پایش و کنترل بحران را فراهم آورد. امام? پس از تفکر، تدبر و سنجش ابعاد گوناگون، طرح خود را عملیاتی کرد و در این باره به جذب و تصفیه نیرو اقدام کرد و تیم مدیریت بحران خود را متشکل از یاران تشکیل داد که سرانجام در روز عاشورا، برنامه نهایی خود را اجرا کرد و جامعه را از خطر ‌رهاند. ابعاد سرمایه روان‌شناختی در همه بخش‌های این مدیریت، قابل استنتاج می‌باشد و مصداق‌هایی چون صبر، عزم راسخ، ایمان به خدا و شاکربودن از مصداق‌های آن در سیره امام حسین(ع) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of psychological capital in crisis management of Imam Hossein (AS) in the event of Ashura

نویسندگان [English]

  • Valiollah Naghi Pourfar 1
  • Behzad Mohammadian 2

1 Faculty member of Qom University

2 PhD Student in Behavioral Management, Farabi Campus, University of Tehran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the role of psychological capital in crisis management, according to the tradition of Imam Hossein (AS). The type of research is qualitative that performed by content analysis technique. Data were collected from documents and historical texts. For this purpose our research was performed based on the Mosueh Al-Hossein (AS) book. Analysis was carried out according to the process model of crisis management, with four stages as anticipating a crisis, crisis management plan, organizing and implementing crisis management plan. Finally, it was concluded that, in the pre-crisis stage, Imam (AS) due to issues in the community had come to the awareness that the crisis threatens community and the need for corrective action is necessary in order to achieve the same result as the planning and controlling arrangements for the crisis and its final implementation freed the society from danger. Psychological aspects in all parts of the capital management is deduced and it has some examples such as patience, determination, faith in God and being thankful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hossein (AS)
  • Ashura
  • Crisis
  • Psychological Capital