نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد نراق

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده

نوشتار حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان شرکت نگین گلفام نقش جهان، بر اساس مدل گلمن انجام‌گرفته است. چهارچوب نظری این پژوهش بر اساس مدل گلمن ارائه شده است و در این تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه‌ای، به بررسی یک نمونه پنجاه‌تایی از مدیران و کارکنان شرکت نگین گلفام پرداخته شده است. روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی از شاخه میدانی است. روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه‌ای است. داده‌های مربوط به هوش هیجانی کارکنان از پرسش‌نامه استاندارد جمع‌آوری‌شده است. در این تحقیق، از آزمون‌های فریدمن، تحلیل واریانس و میانگین جامعه برای بررسی فرضیه‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که هوش هیجانی به طور کلی بر عملکرد کارکنان سازمان تأثیر دارد و برای بهبود عملکرد کارکنان سازمان باید همه ابعاد هوش هیجانی را در کارکنان بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of emotional intelligence on employees' performance of Negin Golfam Naghshe Jahan Company based on Goleman model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Fallah 1
  • Siamak Korang Beheshti 2
  • Marzieh Amiri Samani 3

1 Assistant Professor of Hazrat Masoumeh University;

2 Assistant Professor of Azad University, Naragh Branch

3 Master student of Business Management, Islamic Azad University, Naragh Branch

چکیده [English]

The aim of this research is studying Emotional Intelligence (EI) effect on employees’ performance of Negin Golfaam Naghsh-e-Jahan Company. The theoretical framework was provided based on Golman’s model. In this study the data was collected by giving a questionnaire to sample of 50 managers and personnel in Negin Golfaam Naghsh-e-Jahan Company. The method of this study is applied research from the point of view of purpose and descriptive survey method of field research. Compilation method of theoretical data is library method. The data of employees EIs was collected by the standard questionnaire. In this research we used Friedman tests, variance analysis and population average to examine assumptions. Conclusions showed that EI is totally effective on employees’ performance and organizations must promote all aspects of employees EI to improve their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Emotional Intelligence
  • Performance
  • Negin Golfaam Naghsh-e-Jahan Company