نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

چکیده

با توجه به ناگزیربودن مدیران در تصمیم‌گیری‌های گوناگون، می‌توان انتظار داشت این تصمیم‌ها تحت تأثیر متغیرهای بسیاری قرار گیرند و مدیران در تصمیم‌گیری دچار انحراف‌هایی شوند. یکی از عواملی که بر ادراکات مدیران در جریان تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارد، «اثر من‌سانی» است. نوشتار حاضر می‌کوشد ویژگی‌های شخصیتی مؤثر ـ از جمله خودشیفتگی، کانون کنترل درونی و کانون کنترل بیرونی ـ بر بروز «اثر من‌سانی» بررسی شوند. جامعه آماری شامل مدیرانی است که در بیمارستان‌های استان مازندران فعالیت می‌کنند. یافته‌های پژوهش بیانگر آنند که میان «اثر من‌سانی» و ویژگی‌های شخصیتی (خودشیفتگی وکانون کنترل درونی) رابطه مثبت معنادار و میان «اثر من‌سانی» و کانون کنترل بیرونی، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of personality characteristics on the “similar to me" effect: A research in Mazandaran Province Hospitals

نویسندگان [English]

  • Abbas Narhesiyan 1
  • Jabbar Babashahi 2
  • Mansour Ranjbar 3

1 Assistant Professor of Management, University of Tehran / Corresponding Author

2 Assistant Professor Farabi Campus, University of Tehran

3 Assistant Professor Mazandaran University of Medical Sciences.

چکیده [English]

As managers are obliged to make various and diverse decisions, we can expect that these decisions are influenced by various variables and the managers deviate in decision making. One of the factors that affects manager’s perceptions during decision making process is “similar to me” factor. In this paper, we try to explain influential personality characteristics (such as narcissism, internal locus control and external locus control) on occurrence of “similar to me” effect. Research findings show that there is a meaningful positive relationship between “similar to me” effect and personality characteristic (narcissism and internal locus control) and meaningful negative relationship between “similar to me” effect and external locus control. Statistical population includes managers that work in hospitals of Mazandaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Similar to me” effect
  • narcissism
  • internal locus control
  • external locus control