نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

چکیده

با توجه به ناگزیربودن مدیران در تصمیم‌گیری‌های گوناگون، می‌توان انتظار داشت این تصمیم‌ها تحت تأثیر متغیرهای بسیاری قرار گیرند و مدیران در تصمیم‌گیری دچار انحراف‌هایی شوند. یکی از عواملی که بر ادراکات مدیران در جریان تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارد، «اثر من‌سانی» است. نوشتار حاضر می‌کوشد ویژگی‌های شخصیتی مؤثر ـ از جمله خودشیفتگی، کانون کنترل درونی و کانون کنترل بیرونی ـ بر بروز «اثر من‌سانی» بررسی شوند. جامعه آماری شامل مدیرانی است که در بیمارستان‌های استان مازندران فعالیت می‌کنند. یافته‌های پژوهش بیانگر آنند که میان «اثر من‌سانی» و ویژگی‌های شخصیتی (خودشیفتگی وکانون کنترل درونی) رابطه مثبت معنادار و میان «اثر من‌سانی» و کانون کنترل بیرونی، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها