نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر می‌کوشد تأثیر عوامل مطرح در رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش منفی‌گرایی کارکنان را بررسی کند. بدین منظور سعی شده است روابط میان متغیرهای سرمایه روان‌شناختی مثبت و رهبری تحول‌آفرین با بدبینی سازمانی و تمایل به ترک سازمان تجزیه و تحلیل گردد. نکته مهم اینکه در این میان، به نقش توانمندسازی روان‌شناختی به عنوان متغیری میانجی توجه شده است. تحقیق حاضر، پژوهشی توصیفی است که کارکنان شعبه‌های سازمان تأمین اجتماعی استان قم، جامعه آماری آن را تشکیل داده‌اند و داده‌های مورد نیاز از راه پرسشنامه از آنها جمع‌آوری شده است. یافته‌های تحقیق، نقش مثبت سرمایه روان‌شناختی و رهبری تحول‌آفرین را در کاهش بدبینی سازمانی و تمایل به ترک سازمان نشان می‌دهد. همچنین نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه میان سرمایه روان‌شناختی و بدبینی سازمانی و تمایل به ترک سازمان تأیید شد؛ ولی این نقش در رابطه میان رهبری تحول‌آفرین و بدبینی سازمانی و تمایل به ترک سازمان تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها