نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر می‌کوشد تأثیر عوامل مطرح در رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش منفی‌گرایی کارکنان را بررسی کند. بدین منظور سعی شده است روابط میان متغیرهای سرمایه روان‌شناختی مثبت و رهبری تحول‌آفرین با بدبینی سازمانی و تمایل به ترک سازمان تجزیه و تحلیل گردد. نکته مهم اینکه در این میان، به نقش توانمندسازی روان‌شناختی به عنوان متغیری میانجی توجه شده است. تحقیق حاضر، پژوهشی توصیفی است که کارکنان شعبه‌های سازمان تأمین اجتماعی استان قم، جامعه آماری آن را تشکیل داده‌اند و داده‌های مورد نیاز از راه پرسشنامه از آنها جمع‌آوری شده است. یافته‌های تحقیق، نقش مثبت سرمایه روان‌شناختی و رهبری تحول‌آفرین را در کاهش بدبینی سازمانی و تمایل به ترک سازمان نشان می‌دهد. همچنین نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه میان سرمایه روان‌شناختی و بدبینی سازمانی و تمایل به ترک سازمان تأیید شد؛ ولی این نقش در رابطه میان رهبری تحول‌آفرین و بدبینی سازمانی و تمایل به ترک سازمان تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of positive psychological behaviors, transformational leadership and psychological empowerment in reducing employees` negativity

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdan Shenas 1
  • Amir Hossein Mazidabadi Farahani 2

1 Assistant Professor Allameh Tabatabai University / Corresponding Author m.yazdanshenas@yahoo.com

2 Master of Public Administration, University of Tehran

چکیده [English]

This study tries to investigate the effects of positive organizational behavior in reducing employees` negativity. In this regard, different relationships between positive psychological capital and transformational leadership with organizational cynicism and employees` intention to quit have been analyzed within the conceptual framework. An important idea is that the psychological empowerment as a mediating factor can affect these relationships which should be carefully considered. This research is a descriptive one which its statistical population consists of employees of Social Security Organization in Qom province and required data were collected through questionnaire. Results show the positive role of psychological capital and transformational leadership in reducing organizational cynicism and intention to quit. Also, analyses supported the mediating role of psychological capital in relations among psychological capital, organizational cynicism, and intention to quit, but this role was not confirmed in relations among transformational leadership, organizational cynicism, and intention to quit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological capital
  • Psychological empowerment
  • Organizational cynicism
  • Intention to quit