نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشـد مـدیریت بازرگـانی گـرایش مـالی دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز/

چکیده

در این پژوهش چهار مفهوم رفتاری «اعتماد بیش از حد»، «تحمل ریسک»، «خودبازبینی» و «رفتار توده‌وار» انتخاب شده، نویسنده کوشیده است ارتباط میان این خصوصیات و رفتار سرمایه‌گذاران ـ شامل حجم سهام مبادله‌شده و تعداد مبادلات سهام ـ و نیز رابطه رفتار سرمایه‌گذاران با عملکرد سرمایه‌گذاری (بازده سهام) را بیازماید. جامعه آماری این تحقیق را همه سرمایه‌گذاران فردی بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده‌اند. پرسشنامه میان کسانی توزیع شده است که در طول یک سال، دست‌کم دو بار معامله انجام داده باشند. به وسیله تحلیل همبستگی پیرسون، تجزیه و تحلیل انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد میان اعتماد بیش از حد و تحمل ریسک با حجم و تعداد مبادلات، رابطه مستقیم وجود دارد؛ ولی میان خودبازبینی و رفتار توده‌وار با حجم سهام مبادله‌شده و تعداد مبادلات، ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد رابطه میان حجم سهام و تعداد مبادلات با بازده کسب‌شده معنادار است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the relationship between psychological traits and investors activity in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • Mahdi Naddaf 1
  • Hasan Ali Sinaee 2
  • Hajar Dezfuli 3

1 Assistant Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Associate Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz

3 M.Sc. Student of Business Administration, Financial Orientation, Shahid Chamran University, Ahvaz /Shahid Chamran University

چکیده [English]

This study attempts to examine the relationship between some behavioral characteristics (overcon?dence, risk tolerance, self-monitoring and herd behavior) and investors’ behavior (Stock volume and Frequency of stock transaction) and also to study the relationship between investors’ behavior and investment performance (Stock returns). Statistical population contains all individual investors of Tehran stock exchange. The questionnaires were distributed to individuals who make stock transactions and had at least two transactions in past year. Pearson correlation coefficient tests were used to analyze the data. The finding of the research shows that there is a meaningful and positive connection between overcon?dence and risk tolerance with stock volume and stock frequency. But self-monitoring and herd behavior have not meaningful relationships with stock volume and stock frequency. Also the finding indicates that there is a significance relationship between Stock volume and Frequency of stock transaction with Stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral finance
  • Psychological traits
  • Investor’s behavior
  • Investment performance