نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشـد مـدیریت بازرگـانی گـرایش مـالی دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز/

چکیده

در این پژوهش چهار مفهوم رفتاری «اعتماد بیش از حد»، «تحمل ریسک»، «خودبازبینی» و «رفتار توده‌وار» انتخاب شده، نویسنده کوشیده است ارتباط میان این خصوصیات و رفتار سرمایه‌گذاران ـ شامل حجم سهام مبادله‌شده و تعداد مبادلات سهام ـ و نیز رابطه رفتار سرمایه‌گذاران با عملکرد سرمایه‌گذاری (بازده سهام) را بیازماید. جامعه آماری این تحقیق را همه سرمایه‌گذاران فردی بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده‌اند. پرسشنامه میان کسانی توزیع شده است که در طول یک سال، دست‌کم دو بار معامله انجام داده باشند. به وسیله تحلیل همبستگی پیرسون، تجزیه و تحلیل انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد میان اعتماد بیش از حد و تحمل ریسک با حجم و تعداد مبادلات، رابطه مستقیم وجود دارد؛ ولی میان خودبازبینی و رفتار توده‌وار با حجم سهام مبادله‌شده و تعداد مبادلات، ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد رابطه میان حجم سهام و تعداد مبادلات با بازده کسب‌شده معنادار است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات