ضوابط اخلاقی
ـ مقاله پیش‌تر در هیچ نشریه‌ای منتشر نشده باشد.
ـ مقالات نباید به صورت همزمان برای دو یا چند نشریه ارسال شده باشند.
ـ مقاله حاصل پژوهش بدیع خود محقق یا محققان مربوط باشد.