مدیر مسئول


رسول عباسی استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

دکتری مدیریت رفتار سازمانی

سردبیر


علی نقی امیری استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتری مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر پورعزت استاد، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتری مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


حسین خنیفر استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

دکتری مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


علی رضاییان استاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتری مدیریت رفتاری

 • a-rezaeiansbu.ac.ir
 • 22431842

اعضای هیات تحریریه


حسن زارعی متین استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی تهران،قم، ایران.

دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

 • matinut.ac.ir
 • ۰۲۵۳۶۱۶۶۱۵۸

اعضای هیات تحریریه


شمس السادات زاهدی استاد ، دانشگده مدیریت ،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

دکتری مدیریت دولتی

 • zahediatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا طالقانی استاد دانشگاه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتری مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


ابوالحسن فقیهی استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

دکتری مدیریت دولتی

 • a.fagihisrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رحمت الله قلی پور سوته استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران.

دکتری مدیریت دولتی

 • rgholiporut.ac.ir
 • ۶۱۱۱۷۶۰۵

اعضای هیات تحریریه


مونا جامی پور دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران.

دکتری مدیریت سیستم ها

 • m.jamihmu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


یدالله زرگر دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم ، ایران.

روانشناسی و مشاوره

 • y.zargarhmu.ac.ir

کارشناس نشریه


رویا کرامت کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

مدیریت بازرگانی

 • r.karamat96gmail.com

مدیر داخلی


بنت الهدی خبازان رئیس اداره انتشارات دانشگاه حضرت معصومه (س)

 • khabazan.libgmail.com
 • 02533209030