نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، واحدسمنان، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری‌سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در عصر حاضر پدیده یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان یادگیرنده به عنوان یک مقوله مهم در تعیین بقا یا زوال یک سازمان مطرح گردیده است و در فرایندهای خلق ارزش و رقابت‌پذیری می ­تواند نقش قابل توجهی داشته باشد. لذا هدف از این مطالعه، تحلیل اثر سازمان یادگیرنده و تأثیر آن با بازاریابی داخلی در شرکت برق منطقه ­ای سمنان می­ باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ­ها، توصیفی- پیمایشی و بر اساس ماهیت از نوع همبستگی به شمار می ­آید. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارکنان شرکت­ برق منطقه ­ای سمنان به تعداد 150 نفر و نمونه آماری بر اساس رابطه کوکران 108 نفر از آن‌ها هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده­ اند. ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامه­ محقق ساخته است که قابلیت اعتبار آن با استفاده از روش ­های روایی محتوا و روایی سازه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده است. نتایج تحلیل داده ­ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری نشان داد که زمینه­ های ایجاد سازمان یادگیرنده در شرکت برق منطقه ­ای سمنان از حد متوسط بالاتر بوده و در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند. به علاوه نتایج آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و تکنیک مدل­سازی معادلات ساختاری بیانگر آن است که بین زمینه­ های ایجاد سازمان یادگیرنده با بازاریابی داخلی با شدت 64/0 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع زمینه‌های ایجاد سازمان یادگیرنده تأثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی داخلی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات