آسیب های مدیریت فرهنگی با روش تحلیل گفتمان مورد مطالعه( سروده ی منبر و دار)

هانیه رضایی؛ حسین خنیفر

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 145-168

چکیده
  رشد و توسعه هر جامعه به مدیریت مدبرانه‌ای که بتواند با اعمال مدیریت‌رفتاری، افراد آن جامعه را به رشد و توسعه برساند، بستگی دارد. عدم توجه به مدیریت رفتار منجر به نابودی یک سازمان می‌شود. شکل‌گیری گسست ارزش‌های فرهنگی جامعه و حکومت، شکاف بین نخبگان فکری، تغییرات تکنولوژی، فقدان دیدگاه مشترک درباره چشم‌انداز‌ها و اهداف سازمان ...  بیشتر