بررسی رابطه بین هوش استراتژیک و توانمندسازی روان شناختی با عملکرد شغلی

سمانه سلیمی؛ زهرا ارباب

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 9-43

چکیده
  بهره‌مندی مدیران از هوش استراتژیک سبب بهبود عملکرد شغلی معلمان می‌شود و بهبود عملکرد شغلی به‌عنوان هدف مهم در آموزش‌وپرورش نیازمند تدابیری چون توانمندسازی روان‌شناختی معلمان است. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ بررسی رابطه هوش استراتژیک مدیران و توانمندسازی روان‌شناختی با عملکرد شغلی معلمان زن متوسطه زاهدان اﺳﺖ. روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ...  بیشتر