تبیین رفتار مبتنی بر اختیار: رویکردی اسلامی

علی نقی امیری

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 109-132

چکیده
  شکی نیست انسان نیازهای مختلف دارد و برای رفع نیازهای خود در تکاپوست، اما دربارة اینکه انسان چه نیازهایی دارد یا باید داشته باشد و برای رفع آن‌ها، کدام را و با چه معیاری ارضا کند، و نیز رابطه نیاز و رفتار او چگونه است، توافق کلی وجود ندارد. هر یک از اندیشمندان روان‌شناسی، مدیریت و سایر علوم انسانی، از زاویه‌ای خاص به این مهم پرداخته‌اند. ...  بیشتر