بررسی وضعیت نشاط در کارکنان بانک‌های خصوصی استان قم

زلفا حق گویان؛ ملیحه محمدی حسینی نژاد

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 61-90

چکیده
  از سال 2000 به بعد، سازمان ملل برای تعیین میزان توسعه‌یافتگی کشورها، متغیرهای نشاط، امید به آینده، خشنودی و رضایتمندیِ افراد جامعه را نیز متغیرهای اساسی دانسته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت نشاط در بین کارکنان بانک‌های خصوصی استان قم است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. ...  بیشتر