تأثیر استرس شغلی بر رفتار شهروندی با تأکید بر نقش سرمایه گذاری جمعی عاطفی

محسن گل پرور؛ سمیه صفری

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 33-66

چکیده
  در نظام‌های کاری و سازمانی شناسایی متغیرهایی که موجب کاهش تأثیرات استرس شغلی بر رفتارهای مثبت می‌شوند، امر ضروری و بسیار مهمی است. پیرو همین امر، این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس شغلی با سرمایه‌گذاری ‌جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی‌سازمانی انجام شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت قند ‌در شهر اسلام‌آباد ...  بیشتر