توانمندسازی و تاب‌آوری
بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر عملکرد نوآوری سازمانی با میانجی‌گری یادگیری سازمانی و تعدیل گری خودکنترلی در گروه صنعتی روستا

مرتضی اکبری مهراباد؛ محمود اکبری مهرآباد

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 185-202

https://doi.org/10.22034/jom.2023.709940

چکیده
  امروزه، بحث ویژگی‌های مدیریت مناسب و تأثیرات شگرف آن بر عملکرد نوآوری سازمان‌ در شرکت‌های دولتی و خصوصی آشکارا مشاهده می‌شود و اخیراً سبک‌های جدیدی از مدیریت مطرح شده‌‏اند که ممکن است در اجرای راهبردها و تعقیب اهداف سازمان بسیار مؤثر واقع شوند. این پژوهش بررسی می‏‌کندکه چگونه ویژگی‌های مدیریت بر عملکرد نوآوری سازمانی با ...  بیشتر

توانمندسازی و تاب‌آوری
تأثیر رهبری تحول‌گرا بر نگرش به تغییر با نقش میانجی نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی (موردمطالعه: اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ میثم بابائی فارسانی؛ غلام رضا مالکی فارسانی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 155-176

چکیده
  امروزه، رفتار و سبک رهبری تحول‌آفرین با در نظر گرفتن رضایت شغلی در درون سازمان به ‌عنوان عامل ایجاد انگیزه تغییر سازمانی، تأثیر به‌سزایی بر نوع نیازها و آگاهی کارکنان دارد. همچنین از متغیرهای تأثیرگذار در بهبود عملکرد و بقای سازمان‌ها، خلاقیت و یادگیری است. لذا هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رهبری تحول‌گرا بر نگرش به تغییر با نقش میانجی ...  بیشتر

رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد کارکنان ( مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی)

راحله علیزاده؛ محمدعلی پروانی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 44-72

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد کارکنان می­باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی به تعداد 191 نفر و نمونه طبق فرمول کوکران 127 نفر و روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر