تبیین روابط علّی اعتماد و فرهنگ سازمانی براساس رویکرد بهترین اقدامات

جبار باباشاهی؛ محمود محمدی؛ رضا قرائی‌پور؛ بقراط رشوند

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1394، ، صفحه 135-157

چکیده
  یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌های صنعتی کشور، حفظ ارزش‌های اسلامی و توسعه معنویت در سطح سازمان است که از رهگذر تقویت اقداماتی اعتمادساز همچون رعایت عدالت در پرداخت‌ها و رفتار‌های مدیریتی، گزینش نیرو‌های کارآمد، پاسداشت تلاش‌های نیرو‌های مجرب و حفظ آنها، حاکم‌کردن الگوی مناسب جانشین‌پروری، پیشگیری از تبعیض میان مدیران و کارکنان، ...  بیشتر