بررسی میزان شیوع و درجه اهمیت رفتارهای نامطلوب کارکنان در سازمان‌های دولتی

راضیه همتی؛ محسن فرهادی نژاد؛ عباسعلی رستگار

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 239-268

چکیده
  با در نظر گرفتن اینکه نوع رفتارهای رایج در نظام اداری می تواند تا حد زیادی تعیین کننده عملکرد سازمان ها بوده و آگاهی از فراوانی و درجه اهمیت رفتارهای نامطلوب می تواند به مدیران در برنامه ریزی بهتر به منظور مدیریت این رفتارها کمک نماید، این پژوهش، با هدف شناسایی و اولویت‌بندی رفتارهای نامطلوب کارکنان در سازمان‌های دولتی انجام شده ...  بیشتر