رابطه بین حمایت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با نقش میانجی سازگاری دانش‌آموزان با مدرسه

ابوالقاسم بریمانی؛ عطیه‌السادات هاشمی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 139-164

چکیده
  فرسودگی تحصیلی با پیدایش نگرش، رفتار و احساسات منفی در مقابل فشارهای روانی مرتبط با تحصیل در دانش‌آموزان بروز می‌کند و ازجمله عواملی است ‌که به شکل منفی، عملکرد تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین حمایت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با نقش میانجی سازگاری دانش‌آموزان با مدرسه بوده است. روش پژوهش توصیفی ...  بیشتر