واکاوی وضعیت خودکارآمدی دبیران

محمدرضا شریف عسگری؛ سید محمدرضا سیدی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 126-144

چکیده
  به‌طورکلی بقا و دوام و پیشرفت هر جامعه‌ای به کارایی و کیفیت تعلیم و تربیت آن جامعه بستگی دارد، هر کشوری به استادان و معلمان باانگیزه و کارآمد به‌عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارد تا بتواند جوانان خود را در قالب نظام تعلیم و تربیت خود پرورش دهد و برای آینده‌ای بهتر آماده‌ کند. این مطالعه به‌منظور بررسی وضعیت خودکارآمدی در ...  بیشتر