بررسی وضعیت سلامت روانی معلمان (مطالعه موردی دبیرستان‌های شهر قم)

زینب بزاز؛ لیلی حبیبی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 46-65

چکیده
  با توجه به همسانی و همسویی اهداف نظام آموزش‌وپرورش و بهداشت روانی که مقصود هر دو ساختن انسان‌هایی سالم، مفید، کارا و خوشبخت است، ضرورت انجام مطالعات در این زمینه در آموزش‌وپرورش مهم تلقی می‌شود. لذا مطالعه حاضر به‌منظور بررسی وضعیت و سطح سلامت روانی معلمان دبیرستان‌های استان قم انجام‌گرفته است. جامعه موردمطالعه پژوهش کاربردی ...  بیشتر