بررسی پیوند ذهن و زبان در مدیریت نظامی

مسعود دهقانی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 139-163

چکیده
  جنگ روانی یک از اصلی‌ترین مباحث نظامی در عصر حاضر به‌حساب می‌آید. ازاین‌رو، مدیریت نظامی بر اساس شناخت دقیق و علمی عناصر جنگ روانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مدیریت این نوع عملیات روانی با الگوهای سخت‌افزارانه و غیرفرهنگی و اجتماعی نمی‌توان تهدیدها را رفع نمود بلکه باید با عملیات نرم و شناخت شیوه‌های جنگ روانی و عناصر ...  بیشتر