بررسی تأثیر سبک‌های رهبری بر توانمندی روانی کارکنان

حمید کریمی؛ زینب حلاج؛ ناصر ولی زاده

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 79-102

چکیده
  کاربرد سبک‏های رهبری متناسب با ویژگی‎های کارکنان می‎تواند تأثیر چشم‎گیری بر توانمندی روانی کارکنان سازمان‎ها داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل رابطه سبک‏های رهبری (تحوّل‏آفرین، تبادلی و عدم‏مداخله) با توانمندی روانی کارشناسان بود. جامعه‏ی آماری پژوهش 1418 تن از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان بودند که ...  بیشتر