نقش توانمندسازی ساختاری در تنیدگی شغلی

حامد حیدری؛ محمد یزدانی زیارت

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 103-130

چکیده
  امروزه سازمانهای موفق به کارکنانی نیاز دارند که از سلامت روانی زیادی برخوردار باشند. توانمندسازی ساختاری، یکی از عواملی است که نقش مهمی در این امر دارد؛ لذا در این تحقیق سعی شده است تأثیر توانمندسازی ساختاری در یکی از ملاک‌های سنجش سلامت روانی کارکنان یعنی تنیدگی شغلی بررسی شود. تحقیق حاضر، کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و ‏اهداف ...  بیشتر