بررسی نقش ابعاد سرمایه روان‌شناختی در مدیریت بحران امام حسین(ع) در واقعه عاشورا

ولی‌اله نقی پورفر؛ بهزاد محمدیان

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1394، ، صفحه 109-133

چکیده
  پژوهش حاضر می‌کوشد به بررسی جایگاه ابعاد سرمایه روان‌شناختی در مدیریت بحران، با توجه به سیره امام حسین? بپردازد. نوع پژوهش حاضر کیفی است که با تکنیک تحلیل محتوا صورت پذیرفته است. داده‌های پژوهش، از اسناد و مدارک گردآوری شده و به همین منظور از متون تاریخی با محوریت کتاب موسوعةالحسین? بهره گرفته شده است. تحلیل‌های صورت‌گرفته با توجه ...  بیشتر