تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر بروز «اثر من‌سانی» (پژوهشی در بیمارستان‌های استان مازندران)

عباس نرگسیان؛ جبار باباشاهی؛ منصور رنجبر

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1394، ، صفحه 61-85

چکیده
  با توجه به ناگزیربودن مدیران در تصمیم‌گیری‌های گوناگون، می‌توان انتظار داشت این تصمیم‌ها تحت تأثیر متغیرهای بسیاری قرار گیرند و مدیران در تصمیم‌گیری دچار انحراف‌هایی شوند. یکی از عواملی که بر ادراکات مدیران در جریان تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارد، «اثر من‌سانی» است. نوشتار حاضر می‌کوشد ویژگی‌های شخصیتی مؤثر ـ از جمله خودشیفتگی، ...  بیشتر