سرمایه روانشناختی
تأثیر ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی غیررسمی ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ سرمایه روانشناختی معلمان

فرشید اصلانی؛ مرضیه ملکیها؛ عاطفه حشمت زاده

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 31-53

چکیده
  در سال‌های اخیر، با افزایش توجه به سازوکار یادگیری غیررسمی، معلمان خواستار بهبود اثربخشی تدریس و یادگیری دانش‌آموزان شده‌اند. در این راستا یادگیری مؤثر معلم به عنوان ابزاری حیاتی برای دستیابی به این هدف معرفی شده است. برنامه‌های حرفه‌ای رسمی برای ارتقای یادگیری معلمان اغلب به دلیل فقدان درک علمی از نحوه یادگیری معلمان در محل ...  بیشتر

- موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت
اثربخشی حکایت درمانی راه‌حل‌محور در افزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانشجویان

مرضیه ملکیها

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 35-50

چکیده
  امروزه انطباق‌پذیری مسیر شغلی،  نقش مهمی در ورود و استخدام افراد به دنیای مشاغل دارد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی حکایت درمانی راه‌حل‌محور در افزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی در دانشجویان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی رشته‌ کشاورزی دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال 99-1398 است. روش پژوهش، نیمه- ...  بیشتر

سایر
بررسی اثربخشی مشاوره ی مسیر شغلی مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات شناختی بر کاهش بی تصمیمی مسیر شغلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم

مرضیه ملکیها؛ بتول معتمدی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 43-67

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات شناختی بر کاهش بی تصمیمی مسیر شغلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان برخوار است. این پژوهش از نوع پژوهش نیمه تجربی همراه با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر کلاس دهم مقطع متوسطه دوم شهرستان ...  بیشتر

بررسی اثربخشی حکایت درمانی مالی بر اضطراب مالی زنان شاغل

مرضیه ملکیها؛ یکتا عکافیان

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 109-133

چکیده
  هدف مطالعه ی حاضر بررسی اثربخشی حکایت درمانی مالی بر کاهش اضظراب مالی زنان شاغل شهر اصفهان بود. این مطالعه نیمه تجربی همراه با پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه زنان کارمند شاغل در شعب شش گانه تأمین اجتماعی شهر اصفهان بود که از این جامعه تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به صورت ...  بیشتر