اعضای هیات تحریریه


غلامرضا طالقانی استاد دانشگاه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتری مدیریت دولتی