نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 استادیار

3 معلم

چکیده

حوادث ناگوار همیشه با انسان بوده‌اند و انسان علیرغم آسیب‌پذیری دارای ویژگی‌های شخصیتی می‌باشد که به‌نوعی ابزاری برای مقابله با این مشکلات محسوب می‌شوند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت زمان با کمال‌گرایی و میزان تاب‌آوری مدیران مدارس شهر اشترینان است. جامعه آماری پژوهش را مدیران مدارس اشترینان شامل می‌شود که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 70 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب‌شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه‌های استاندارد مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون (2003)، پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان عزیزی مقدم (1385) و پرسشنامه استاندارد کمال‌گرایی هیل و همکاران (2004) استفاده‌شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده با بهره‌گیری از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای نرمال سنجی توزیع داده و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به کمک نرم‌افزارهای SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مدیریت زمان و مؤلفه‌های آن، با کمال‌گرایی رابطه مثبت وجود دارد. اما بین تفویض اختیار با کمال‌گرایی رابطه‌ای وجود نداشت. همچنین بین مدیریت زمان و مؤلفه‌های آن (هدف‌گذاری، اولویت‌بندی فعالیت‌ها، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات) با میزان تاب‌آوری رابطه مثبت وجود دارد. اما بین برنامه‌ریزی عملیاتی و تفویض اختیار با میزان تاب‌آوری رابطه وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها