نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

3 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

  هدف این پژوهش ساخت مقیاس سکوت سازمانی بر اساس ادراک کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان قزوین است. نمونه پژوهش از بین جامعه آماری به روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای انتخاب‌شده است. مرحله اول از نمونه‌گیری طبقه‌ای و مرحله دوم از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 15 دستگاه اجرایی و 414 نفر کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان قزوین در 6 شهرستان بودند. بدین منظور مقیاس سکوت سازمانی شامل 38 گویه تهیه شد. مدل الگوی مفهومی بر اساس مطالعات تطبیقی و روش دلفی شامل 5 سازه و در مجموع 36 گویه به دست آمد. شاخص CVR در تمامی سؤالات بیش از مقدار 62/0 و شاخص CVI کل پرسشنامه نیز به میزان 88/0 بدست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز ساختار ریاضی مدل عاملی را همانند الگوی مفهومی از پرسشنامه ساخته‌شده، تأیید کرد. با توجه به مطالعه اولیه روی مقیاس، تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد و مقدار شاخص KMO برابر 866/0 و آزمون بارتلت به لحاظ آماری معنی‌دار بود که نشان داد کفایت نمونه‌گیری تأیید و اسـتفاده از تحلیـل عاملـی اکتشـافی بـرای شناسـایی سـاختار مـدل عاملـی (روایـی سـازه) مناسـب اسـت. تحلیل عاملی مقیاس نشان داد که گویه‌های ارزیابی به 5 عامل خوشه‌بندی می‌شوند که 48/82 درصد از کل واریانس را تشکیل می‌دهند. واریانس توضیح داده‌شده عوامل به ترتیب برابر 49/18 درصد، 56/17 درصد، 92/16 درصد، 21/15 درصد و 30/14 درصد بودند. بر اساس ادبیات پژوهش، این عوامل به ترتیب به‌عنوان عوامل فردی، اداری، فرهنگ‌سازمانی، همکاران و گروه‌های متحد فشار نامگذاری شده‌اند. علاوه بر آن به‌منظور آزمون مقیاس، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم نیز انجام گرفت. همچنین مقادیر آلفای کرونباخ از 94/0 تا 99/0 متغیر بود. مقدار آلفای کرونباخ کل 93/0 و مقدار کل بین 79/0 و 84/0 بود. مقادیر بدست آمده از مقیاس نشان داد که مقیاس روایی و پایایی دارد. با توجه به این‌که پرسشنامه حاصل از گویه‌های مؤثر بر سکوت سازمانی مورد تأیید قرارگرفته، لذا می‌توان از این پرسشنامه جهت ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی و بهبود سطح رضایتمندی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها