نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

چکیده

امروزه، انطباق‌پذیری مسیر شغلی نقش مهمی در ورود و استخدام افراد به دنیای مشاغل دارد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی حکایت درمانی راه‌حل- محور برافزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی در دانشجویان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی رشته‌ی کشاورزی دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال 99-1398 است. روش پژوهش، نیمه- آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. نمونه شامل 32 دانشجو بود که به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. انطباق‌پذیری مسیر شغلی به‌عنوان متغیر وابسته با پرسشنامه‌ی انطباق‌پذیری مسیر شغلی (ساویکاس و بکر، 2005) بررسی شد. گروه آزمایش طی 11 جلسه 90 دقیقه‌ای، تحت حکایت درمانی راه‌حل- محور (اسحاقیان، 1396) قرار گرفتند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS 21 استفاده شد. نتایج نشان می­دهد که حکایت درمانی راه‌حل- محور برافزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانشجویان در ابعاد دغدغه، کنجکاوی و کنترل مؤثر بود (05/0>(P اما بر بعد اعتماد مؤثر نبوده است (05/0<P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات