نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

چکیده

امروزه، انطباق پذیری شغلی نقش مهمی در ورود و استخدام پذیری افراد به دنیای مشاغل دارد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مداخله مشاوره ی شغلی پست مدرن مبتنی بر حکایت درمانی راه حل- محور بر افزایش انطباق پذیری شغلی در دانشجویان کارشناسی رشته ی کشاورزی در دانشگاه پیام نور استان قم بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی رشته ی کشاورزی دانشگاه پیام نور استان قم در سال 1398 بود. روش پژوهش، نیمه- آزمایشی و از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 32 دانشجو بود که به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. انطباق پذیری شغلی به عنوان متغیر وابسته با پرسشنامه ی انطباق پذیری شغلی بررسی شد. گروه آزمایش طی 11 جلسه 90 دقیقه ای، مشاوره شغلی پست مدرن مبتنی بر حکایت درمانی راه حل- محور قرار گرفتند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزارSPSS -21 استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که حکایت درمانی راه حل- محور بر افزایش انطباق پذیری شغلی دانشجویان در ابعاد دغدغه، کنجکاوی و کنترل مؤثربود (05/0>p) اما بر بعد کنترل مؤثر نبوده است (05/0<p).

کلیدواژه‌ها

موضوعات