نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی غیردولتی حکیمان، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

3 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و تسهیم دانش با رفتار کاری نوآورانه کارکنان بود. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش و شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی به تعداد 120 نفر و نمونه بر اساس جدول کرجسی- مورگان 92 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به دلیل شیوع ویروس کرونا انتخاب شدند. داده­ها توسط سه پرسشنامه جمع­آوری شد که روایی صوری و محتوایی مورد تائید اساتید قرار گرفت و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (89/0)، (81/0) و (81/0) برآورد گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از (میانگین، انحراف معیار و محاسبه شاخص‌های مرکزی و پراکندگی) و در بخش آمار استنباطی جهت سنجش روابط بین متغیرها از نرم‌افزار آماری spss21 استفاده شد. نتایج نشان داد بین اعتماد سازمانی و تسهیم دانش با رفتار کاری نوآورانه کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد (509/0r=). درنتیجه می‌توان گفت اعتماد سازمانی و تسهیم دانش در سازمان راهکارمهمدر جهتافزایش رفتار کاری نوآورانه هستند. مدیران با حمایتازکارکنانوایجادجو اعتماد وهمکاریمی‌توانندزمینهرابرایبروزرفتارهاینوآورانهفراهمنمایند.

کلیدواژه‌ها