عنوان مقاله
بررسی تأثیر هوش اجتماعی بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)
نویسندگان
علي نصراصفهاني ،سمت :دانشيار، گروه مديريت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مجتبی فرخی ،سمت :دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه اصفهان
زینب امیری ،سمت :دانشجوی دکتری رشته مدیریت رفتارسازمانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
چکیده
داشتن هوش اجتماعی برای برقراری ارتباط مناسب میان کارکنان دانشگاه، و تبادل دانش و تجربیات ضروری است. هوش اجتماعی باعث ایجاد توانمندی کارکنان برای درک و ارتباط بهتر با مراجعه‌کنندگان و خدمات‌دهی مناسب‌تر به آن‌ها خواهد شد. هدسف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش اجتماعی بر تسهیم دانش بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماري پژوهش کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه اصفهان به تعداد 220 نفر در سال 1395 است. براساس فرمول کوکران، حجم نمونه 132 نفر تعيين شد. برای جمع‌آوري داده‌ها پرسشنامه هوش اجتماعی نصر اصفهانی (1393) و پرسشنامه تسهیم دانش علامه و همکاران (1394) به‌کار گرفته شد. روايي پرسشنامه با روش روايي محتوایی و با به‌کارگیری نظرهای برخی استادان مديريت تأیید شد. براي تعيين پايايي پرسشنامه ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد که آلفاي محاسبه‌شده برای پرسشنامه هوش اجتماعی برابر با 841/0، و برای پرسشنامه تسهیم دانش برابر با 782/0 به دست آمد. براي بررسی نرمال‌بودن داده­ها آزمون کولموگروف- اسميرنوف به‌کار گرفته شد که نتيجه آزمون نشان‌دهنده نرمال‌بودن داده­ها بود. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار AMOS اجرا شد. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد هوش اجتماعی و ابعاد سه‌گانه آن (پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی) بر تسهیم دانش تأثیر معناداری می‌گذارند.
کلید واژگان
آگاهی اجتماعی، پردازش اطلاعات اجتماعی، تسهیم دانش، مهارت اجتماعی، هوش اجتماعی
title
The effect of social intelligence on knowledge sharing (The Case: Isfahan University staff)
abstract
Having human intelligence is essential to connecting appropriately between university staff and exchanging knowledge and experiences. Intelligent social media will empower employees to better understand customer relationships and service. The purpose of this study was to investigate the effect of social intelligence on knowledge sharing. The research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in nature. The research population of the staff of the Central Directorate of the University of Isfahan was 220 in 1395. According to the Cochran formula, the sample size is 132. Social intelligence questionnaire (Naser Esfahani, 2014) and Knowledge sharing questionnaire Allameh et al. (2015) were used to collect data. Validity of the questionnaire was verified by some of the validators. To determine the reliability of the Cronbach's alpha coefficient questionnaire, the qualitative alpha coefficient for the social intelligence questionnaire was 0.841 and for knowledge sharing questionnaire it was equal to 0.778. Kolmogorov-Smirnov was used to check the normality of the data. The results showed that the data were normal. To test the research hypotheses, Structural Equation Modeling was performed with AMOS software. The results of the research hypothesis test showed that social intelligence and its three dimensions (social information, social and social awareness processing) have a significant effect on knowledge sharing
keyword
social awareness, social information processing, knowledge sharing, social skills, social intelligence.
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.