عنوان مقاله
بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای مدیران با توانمندسازی روان‌شناختی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش اردبیل)
نویسندگان
رامین غریب زاده ،سمت :کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
شیما غریب زاده ،سمت :دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه.
محمد جاهدی ،سمت :کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
سلیم کاظمی ،سمت :دانشجوی دکترا مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده
عامل اساسی و مؤثر هر سازمان مدیران آن سازمان، به‌ویژه مدیران بااخلاق می‌باشند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و توانمندسازی روان‌شناختی و نوآوری سازمانی کارکنان انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری همه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اردبیل به تعداد 6000 نفر بود. نمونه آماری 361 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد، اخلاق حرفه‌ای قاسم‌زاده و همکاران (2014)، توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر (1995) و پرسشنامه نوآوری سازمانی هانگ و همکاران (2011) بود. نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد رابطه بین اخلاق حرفه‌ای مدیران با توانمندسازی روان‌شناختی و نوآوری سازمانی کارکنان مثبت و معنادار است. به‌عبارت دیگر، اخلاق حرفه‌ای مدیران تأثیر چشمگیری بر توانمندسازی و نوآوری سازمانی دارد.
کلید واژگان
اخلاق حرفه‌ای، توانمندسازی روان‌شناختی، توانمندسازی، نوآوری سازمانی
title
The relationship between professional ethics of managers with psychological empowerment and organizational innovation (The Case: Ardebil Education Staff)
abstract
The basic and effective factor of any organization is the managers of that organization, especially the religious leaders. Therefore, the present study aimed to investigate the relationship between professional ethics and psychological empowerment and organizational innovation of employees. The research method is descriptive-correlational. The statistical population of all educational staff of Ardabil city was 6000 people. A sample of 361 people was selected by stratified random sampling. The research instrument was three standard questionnaires, professional ethics of Ghasemzadeh et al. (2014), Spreader Psychological Empowerment (1995), and organizational innovation questionnaire of Hang et al. (2011). The results of statistical analysis showed that the relationship between professional ethics of managers with psychological empowerment and organizational innovation of staff is positive and significant. In other words, professional ethics of managers has a significant impact on organizational empowerment and innovation
keyword
Professional ethics, Psychological empowerment, Empowerment, Organizational innovation.
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.