عنوان مقاله
بررسي نقش سرمايه روان‌شناختي در ايجاد نشاط اعضای بسيج (مورد مطالعه: واحدهای فرهنگی ارشاد اسلامی استان ايلام)
نویسندگان
ناهید علی زاده ،سمت :دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی رشت، رشت، ایران
محمد تابان ،سمت :استادیار مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
علی قلی‌پور سلیمانی ،سمت :استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
چکیده
یکی از مؤلفه¬های رفتار سازمانی مثبت گرا، نشاط است. نشاط تا حدی اهمیت دارد که از سال 2000 به بعد، سازمان ملل آن را برای تعیین سطح توسعه‌یافتگی کشورها به‌عنوان یکی از متغیرهای اصلی وارد محاسبات شده است. هدف این پژوهش، بررسي نقش سرمايه روان‌شناختي در ايجاد نشاط اعضای بسيج است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش گردآوري داده¬ها، توصیفی -همبستگي است. جامعه آماری پژوهش حاضر، همه کارکنان واحدهای فرهنگی ارشاد اسلامی استان ايلام به تعداد 2000 نفر است، که از میان آن‌ها، 322 نفر براساس جدول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد-آوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه¬ محقق‌ساخته نشاط کارکنان و پرسشنامه استاندارد سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران است. روايي پرسشنامه با تأیید نظر خبرگان آشنا به موضوع، و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ (برابر با 94/0) تأیید شد. داده‌ها با آزمون رگرسیون تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها نشان داد خودکارآمدی، امیدواری، تاب¬آوری و خوش¬بینی اثر معناداری بر نشاط کارکنان دارند. در نتیجه، با افزایش هر یک از ابعاد سرمایه روان‌شناختی، نشاط سازمانی افزایش می یابد. از این میان، خوش‌بینی با ضریب 395/0 بیشترین تأثیر را بر نشاط سازمانی داشت. بنابراین، مدیران سازمان¬ها باید جو سازمانی مطلوبی برای ایجاد سلامت روحی و روان‌شناختی ایجاد کنند تا نشاط و شادی در کارکنان تقویت شود.
کلید واژگان
تاب‌آوری، خودکارآمدی، خوش‌بینی، سرمايه روان‌شناختي، نشاط کارکنان
عنوان مقاله(انگلیسی)
Investigating the role of the psychological capital in creating the vigor of the Basij members (The case: Cultural units of Islamic Guidance of Ilam Province)
چکیده(انگلیسی)
One of the components of positivist organizational behavior is vigor. Vigor is important to the extent that since 2000, the United Nations has calculated it to determine the level of development of countries as one of the main variables. The purpose of this study is to investigate the role of psychological capital in creating the vigor of the Basij members. This research is applied in terms of purpose and in terms of data collection method, descriptive - correlation. The statistical population of this study is the total number of employees of the cultural units of Islamic Guidance in Ilam province of 2000 people, among them, 322 people were selected by random sampling based on Krejcie and Morgan tables. Data gathering tool in this research was a researcher-made questionnaire by vigor staff and a standard questionnaire of psychological capital of Luthans et al. The vigor of the questionnaire was confirmed by the opinion of the experts familiar with the subject, and its reliability was confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient (94.0%). Data were analyzed by regression test. The findings showed that self-efficacy, hope, resiliency and optimism have a significant effect on the vigor of the staff. As a result, with increasing of each dimension of psychological capital, organizational vigor increases. Among them, optimism with a score of 0.339 was the most influential on organizational vigor. Therefore, managers of organizations must create a favorable organizational climate for mental and psychological well-being in order to enhance the vigor and happiness of the employees.
کلید واژگان(انگلیسی)
Optimism, Psychological capital, Resiliency, Self-efficacy, Vigor staff
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.