عنوان مقاله
ارزیابی نقش سرمایه فرهنگی بر تعهد شغلی کارکنان شهرداری تهران
نویسندگان
زهرا کماسی ،سمت :کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی، کارشناس شهرداری منطقه 5 تهران، ایران
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمايه فرهنگی بر تعهد شغلی کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران در سال 1398 انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی و توصيفي- تحليلي است. با توجه به زمان جمع‌آوری داده‌ها، این مطالعه از نوع پژوهش‌های مقطعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق 520 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای کارکنان 273 نفر تعیین شد. روش انجام اين پژوهش، پيمايشي و تکمیل پرسشنامه¬ از کارمندان است. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه فرهنگی 94/0 و برای پرسشنامه تعهد شغلی کارکنان 9/0 به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان می¬دهد که میان سرمایه فرهنگی و تعهد شغلی کارکنان شهرداری منطقه 5 رابطه معنی‌داری در سطح 99 درصد وجود دارد. علامت مثبت ضریب همبستگی نشان می‌دهد که با بهبود شاخص‌های سرمایه فرهنگی، تعهد شغلی کارکنان افزایش می یابد. همچنین بین سه بعد سرمایه فرهنگی (بعد عینیت یافته، بعد تجسم یافته و بعد نهادینه شده) با تعهد شغلی کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران نیز رابطه معنی‌داری وجود داشته و از میان ابعاد سرمایه فرهنگی، بعد تجسم یافته بیشترین تأثیر را بر تعهد شغلی کارکنان دارد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به مدیران پیشنهاد می‌گردد با توجه بیشتر به ابعاد و مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی در سازمان در جهت ارتقاء سطح تعهد شغلی کارکنان قدمی مثبت بردارند.
کلید واژگان
سرمايه فرهنگی، تعهد شغلی، بعد تجسم یافته، شهرداری تهران سبز
عنوان مقاله(انگلیسی)
Assessing the role of cultural capital on job commitment of Tehran Municipality staff
چکیده(انگلیسی)
The purpose of this study was to investigate the role of cultural capital on job commitment of Tehran's 5th municipality staff in 2019. The present study is applied in terms of purpose and descriptive and analytical and descriptive-analytical in terms of data collection. Considering the time of data collection, this study is a cross-sectional study. The statistical population of this research is 520 employees of municipality 5 of Tehran. The sample size was determined using the Cochran formula for 273 employees. The method of this study is survey and semi-structured with questionnaires. Cronbach's alpha coefficient was 0.94 for cultural capital questionnaire and 0.9 for employee job commitment questionnaire. The results of this study show that there is a significant relationship between cultural capital and job commitment of District 5 municipal employees at 99% level. The positive sign of the correlation coefficient indicates that with the improvement of cultural capital indices, employees' job commitment increases. Also, there was a significant relationship between the three dimensions of cultural capital (objective dimension, embodied dimension, and institutionalized dimension) with the job commitment of Tehran Municipality District 5 employees. According to the results of this study, managers are advised to take a positive step towards improving the level of job commitment of employees by paying more attention to the dimensions and components of cultural capital in the organization.
کلید واژگان(انگلیسی)
Cultural capital, Job commitment, Embodied dimension, Tehran Municipality
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.