عنوان مقاله
تأثیر ارزش‌های مصرف کننده به نگرانی‌های زیست محیطی با توجه به نقش تعدیل‌گر اعتماد به محصولات سبز
نویسندگان
علی قلی‌پور سلیمانی‌‌‌ ،سمت :استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
فیروزه علیزاده ،سمت :دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران
سیده سعیده عالم طلب پشتیری ،سمت :دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران
چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ارزش¬های مصرف¬کننده بر نگرانی¬های زیست‌محیطی با توجه به نقش تعدیل‌گر اعتماد به محصولات سبز می¬باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان شهر رشت است که حداقل یک بار از محصولات سبز (آبمیوه شادلی و یا سن¬ایچ) استفاده کرده بودند که با توجه به جامعه نامحدود، تعداد 384 نفر از آن‌ها از طریق روش نمونه¬گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. داده¬ها با استفاده از پرسشنامه¬های ارزش¬های مصرف¬کننده و نگرانی¬های زیست‌محیطی مهدسوکی و مهدسوکی (2016) و پرسشنامه محقق ساخته اعتماد به محصول سبز جمع-آوری شد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه¬های مذکور به ترتیب برابر با 912/0، 890/0 و 811/0 به دست آمد و روایی محتوا و سازه آن‌ها نیز تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS Smart استفاده شد. نتایج نشان داد از بین ابعاد ارزش های مصرف¬کننده به ترتیب ارزش¬های مشروط، شناختی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر نگرانی های زیست‌محیطی دارند. اما تأثیر ارزش¬های عملکردی و احساسی بر نگرانی های زیست‌محیطی تأیید نشد. همچنین مشخص شد که اعتماد به محصولات سبز، رابطه ارزشهای عملکردی، احساسی و شناختی با نگرانی های زیست‌محیطی را تعدیل می کند اما رابطه ارزش های اجتماعی و مشروط با نگرانی های زیست‌محیطی را تعدیل نمی‌کند.
کلید واژگان
اعتماد، ارزش های مصرف¬کننده، نگرانی های زیست‌محیطی، محصولات سبز
عنوان مقاله(انگلیسی)
The effect of consumer values on environmental concerns regarding the moderating role of trust in green products
چکیده(انگلیسی)
The purpose of this study was to investigate the effect of consumer values on environmental concerns regarding the moderating role of trust in green products. The statistical population of the study consisted of citizens of Rasht who used green products at least one time as an example of Shadli and Sunich juicy. According to the unlimited population, 384 of them were selected through convenience non-probability sampling method. The data were collected using questionnaires of consumer values and environmental concerns Mohd Suki & Mohd Suki (2016) and a researcher-made questionnaire of trust in green products. Cronbach's alpha coefficient of each of the mentioned questionnaires were 0.912, 0.890, and 0.811, respectively, and their content and structure validity was confirmed. Structural equation modeling and Smart PLS were used to analyze the data. The results showed that, among the dimensions of consumer values, contingent, cognitive and social values have the highest impact on environmental concerns, respectively. But the impact of functional and emotional values on environmental concerns was not confirmed. It was also revealed that trust in green products moderates the relationship of functional, emotional, and cognitive values with environmental concerns, but it does not moderate the relationship of social and contingent values with environmental concerns
کلید واژگان(انگلیسی)
Trust, Consumer values, Environmental concerns, Green products
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.