عنوان مقاله
بررسي تطبيقي نتايج چهار مقياس شادي (مطالعه موردي: بررسي اعتبار و اعتماد شاخص شادي بومي)
نویسندگان
محمد صادق ابراهیمی ،سمت :استاديار گروه توسعه روستايي، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده
بسياري بر اين باورند كه هدف از زندگي مي‌تواند در مفهوم دستيابي به شادي خلاصه گردد بر اين اساس در مباني غربي توسعه تا آنجايي مفهوم شادي در زندگي، اساسي و مورد توجه است كه در سال‌هاي اخير شاخص سياره شاد (HPI) براي بررسي اندازه‌گيري و رتبه‌بندي توسعه در كشورها در سطح جهاني مطرح شده است. اگرچه در مباني ديني و اسلامي نيز توجه زيادي به مبحث شادي انجام شده اما به نظر مي‌رسد از اين ديدگاه تفاوت ماهوي با سبك زندگي مادي داشته لذا لازم است كنكاشي مناسب در مفهوم شادي از ديدگاه اسلام داشت. تا بتوان به شاخص شادي مناسبتري كه وجوح معنوي زندگي را نيز در برگيرد دست يافت. به همين جهت با بررسي مباني نظري به تدوين شاخص شادي بومي پرداخته شد ضمن اينكه به بررسي شاخص ساخته شده در يك مقياس كوچك به منظور بررسي اعتبار و اعتماد آن نيز توجه گرديد. نتايج تحقيق حاضر ضمن بررسي تطبيقي نتايج شاخص شادي بومي با مقياس شادي داينر، آكسفور و مقياس رضايت از زندگي، به نوعي اعتبار و قابليت اعتماد شاخص ساخته شده را نيز مورد بررسي قرار مي‌دهد. نتايج نشان داد شاخص بومي برگرفته شده از مباني ديني و اسلامي مي‌تواند به نحو مناسب‌تري ميزان رضايت يا شادي افراد مورد بررسي را انازه‌گيري نمايد.
کلید واژگان
توسعه، شاخص شادي سياره، مقياس داينر، شاخص آكسفورد، اسلام
title
A comparative study of four happiness scale(Case Study to assess the validity and reliability of indigenous happiness index)
abstract
Many believe that the purpose of life can be summarized in the concept of achieving happiness. Based on the principles of western development(material view) as far as the concept of joy in life, and is considered essential. In recent years Happy Planet Index (HPI) for measurement and ranking of development in the country at the global level has been raised. Although Islamic religious principles and done a lot of attention to the topic of happiness but it seems that this approach is essential differences in lifestyle material. Therefore, it is appropriate explore the concept of happiness in Islam in order to better achieve to Happiness index, its attention to the spiritual dimensions of life. Therefore, the theoretical foundations of domestic happiness index was developed. Meanwhile, the index built on a small scale to determine their validity and reliability were also given. The results present a comparative analysis of domestic happiness index to measure happiness, Diener, Oxford and Satisfaction with Life Scale, Also the kind of validity and reliability of the index is built studied. The results of this research indicated that the happiness islamic index, developed in this research, can be studied the happiness concept, especially the other happiness index for respondents.
keyword
Development, HDI, HPI, Diener scale, Oxford index, Islam
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.