عنوان مقاله
بررسی تأثیر سبک‌های رهبری بر توانمندی روانی کارکنان
نویسندگان
حميد کريمي ،سمت :استاديار، گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشگاه زابل، زابل، ايران
زينب حلاج ،سمت :دانش‏آموخته کارشناسي ارشد گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران ، ايران
ناصر ولي‏ زاده ،سمت :دانشجوي دکتري گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
چکیده
کاربرد سبک‏های رهبری متناسب با ویژگی‎های کارکنان می‎تواند تأثیر چشم‎گیری بر توانمندی روانی کارکنان سازمان‎ها داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل رابطه سبک‏های رهبری (تحوّل‏آفرین، تبادلی و عدم‏مداخله) با توانمندی روانی کارشناسان بود. جامعه‏ی آماری پژوهش 1418 تن از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای با انتساب متناسب، شمار نمونه 306 تن برآورد گردید. ابزار جمع‎آوری داده‏ها، پرسشنامه‎ بود. این پژوهش از نوع پژوهش‎های کاربردی و توصیفی است. تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSSWin22 انجام گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سبک‏های رهبری تحوّل‏آفرین و تبادلی به صورت مثبت و معنی‎داری توانمندی روانی کارشناسان کشاورزی را تحت تأثیر قرار دادند. این در حالی بود که سبک رهبری عدم‏مداخله اثر منفی و معنی‏داری بر توانمندی روانی کارشناسان داشت. افزون بر این، نتایج نشان دادند که سه سبک رهبری (تحوّل‏آفرین، تبادلی و عدم‏مداخله)، توانایی تبیین 6/60 درصد از تغییرات واریانس توانمندی روانی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان را دارا می‎باشند.
کلید واژگان
توانمندی روانی، رهبری تحوّل‏آفرین، رهبری تبادلی، رهبری عدم‏مداخله
title
Analysis of the effects of leadership styles on psychological empowerment of employees
abstract
Application of leadership styles in accordance to the employees' characteristics can have an impressive impact on their psychological empowerment. The main purpose of the present research was to investigate analyses the relationship among leadership styles (transformational, transactional, and laissez-faire) with psychological empowerment of employees. The statistical population of this study was included 1418 no's of Agricultural Jihad Organization experts in Kerman Province which 306 experts were selected as a sample using Krejcie and Morgan sample size table and stratified random sampling method. The research tool was a questionnaire. This study is an applied research which was carried out using survey technique. The data were analyzed using SPSS22 statistical package. The results revealed that transformational and transactional leadership styles positively and significantly impacted the mental empowerment of agricultural experts. While, the laissez-faire leadership style had negative and significant impact on experts mental empowerment. Furthermore, the results demonstrated that three leadership styles (transformational, transactional, and laissez-faire) can account for 60.6 percent of variance in mental empowerment of Agricultural Jihad Organization experts in Kerman Province.
keyword
Mental Empowerment, Transformational Leadership, Transactional Leadership, laissez-faire Leadership
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.