عنوان مقاله
تأثیر منابع قدرت و بوروکرات‌ مداری در پیش‌بینی فرسودگی شغلی (موردمطالعه: کارمندان اداره امور مالیاتی شیراز)
نویسندگان
فاطمه کرمي ،سمت :کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني بازاريابي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، ايران
محمد علي طالبي ،سمت :کارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي، بنياد نخبگان نيروهاي مسلح، دانشگاه علوم و تحقيقات يزد، ايران
پريسا سبزواري ،سمت :دکتراي تخصصي مشاوره و راهنمايي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، ايران
چکیده
فرسودگی شغلی از عوامل مؤثر در کاهش کارایی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمانی و روانی ‏کارکنان سازمانی است. با توجه به اهمیت نقش منابع انسانی هر سازمان، این پژوهش با هدف تبیین فرسودگی شغلی کارکنان و مدیران اداره امور مالیاتی شهر شیراز براساس گرایش به بوروکراسی و منابع قدرت صورت پذیرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی رگرسیون و به صورت کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان و مدیران اداره امور مالیاتی شهر شیراز تشکیل می‌دهند و 120 نفر به عنوان حجم نمونه آماری در نظر گرفته شده است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش (1981)، پرسشنامه گرایش به بوروکراسی دوبرین (1987) و پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین (1989) استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر مبین آن است که بین شاخص گرایش به بوروکراسی با فرسودگی شغلی رابطه به‌صورت منفی و معکوس وجود دارد و همچنین تصدی سطوح مختلف قدرت سازمانی نمی‌تواند فرسودگی شغلی را تبیین نماید. تجزیه‌وتحلیل‌ها نشان داد که شیوه‌های ارزیابی منابع انسانی در سازمان نقش کلیدی در تعدیل تنش‌های تجربه‌شده در محیط کار را دارد. لذا حرکت سازمان به سمت بوروکراسی می‌تواند در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان و مدیران اداره امور مالیاتی شهر شیراز و افزایش کیفیت خدمات و بهره‌وری سازمان مؤثر باشد.
کلید واژگان
فرسودگی شغلی، گرایش به بوروکراسی، منابع قدرت
title
The impact of power sources and bureaucrats-orientation in predicting burnout(Case study: Employees of Shiraz Tax Administration)
abstract
Burnout is one of the effective factors in reducing efficiency, loss of manpower and creating physical and psychological complications of organizational employees. Considering the importance of the role of human resources in each organization, this study has been conducted with the aim of explaining the burnout of employees and managers of Shiraz Tax Administration based on the tendency towards bureaucracy and power resources. The research method is descriptive-regression correlation and quantitative. The statistical population of the present study consists of all employees and managers of the Tax Affairs Department of Shiraz and 120 people are considered as the number of statistical samples. For data collection, three standard questionnaires of burnout, Maslash (1981), Dobrin Bureaucracy Tendency Questionnaire (1987) and Sharachim and Hinckin (1989) Power Resources Questionnaire were used. The results of the present study indicate that there is a negative and inverse relationship between bureaucracy tendency index and burnout and also organizational power sources cannot explain burnout. The analysis showed that the methods of evaluating human resources in the organization play a key role in mitigating the stresses experienced in the workplace. Therefore, the movement of the organization towards bureaucracy and optimal distribution of power, can be effective in reducing the burnout of employees and managers of the tax administration of Shiraz and increase the quality of services and productivity of the organization.
keyword
Job burnout, Tendency to bureaucracy, Power resources
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.