عنوان مقاله
بررسی رابطه خطاهای رفتاری و چرخه عمر با مدیریت سرمایه در گردش
نویسندگان
حمید محمودآبادی ،سمت :استادیار حسابداري دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
حسین رجب دُری ،سمت :دانشجوي دکتري حسابداري و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ،بندرعباس،ایران
چکیده
هدف این پژوهش، بررسی رابطه خطاهای رفتاری و چرخه عمر با مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بررسی خطاهای رفتاری از طریق پرسشنامه و بررسی مدیریت سرمایه در گردش و چرخه عمر شرکت توسط اطلاعات صورت های مالی شرکت های نمونه صورت پذیرفت. دوره پژوهش، سال 1394 و نمونه برگزیده شامل 70 شرکت است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون ANOVA در نرم افزار SPSS و روش حداقل مربعات معمولی و شیوه مقطعی در نرم افزار EViews استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مدیریت سرمایه در گردش در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت¬ها تفاوت معناداری وجود دارد. بررسی رابطه خطاهای رفتاری نیز نشان داد که خطاهای بیش اطمینانی، دسترسی، رفتار توده¬وار و زیان¬گریزی اثر مثبت و معناداری بر مدیریت سرمایه در گردش دارد و رابطه خطاهای پس‌بینی، تصادفی بودن و خوش بینی و بدبینی با مدیریت سرمایه در گردش اگرچه مثبت است، اما معنادار نیست.
کلید واژگان
مدیریت سرمایه در گردش، چرخه عمر، خطاهای رفتاری، مالی رفتاری
title
Investigating the relationship between behavioral bias and life cycle with working capital management
abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between behavioral bias and life cycle with the working capital management of firms accepted in Tehran Stock Exchange. The study of behavioral bias was done through a questionnaire and a review of working capital management and firm life cycle by the financial statements of sample companies. The research period is 2015 and the selected sample consists of 70 companies. To investigate the research hypotheses, ANOVA test was used in SPSS software and ordinary least squares method and cross-sectional method in EViews software. Findings showed that there is a significant difference between management of working capital in different stages of firm life cycle. Investigating the relationship between behavioral biases also showed that excessive reliability, access, passive behavior, and harmful effects have a positive and significant effect on the management of working capital and the relationship between postural errors, randomness, and goodness, and pess mism with working capital management, although positive, is not meaningful.
keyword
Working capital management, Life cycle, Behavioral bias, Behavioral finance
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.