عنوان مقاله
بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی نشاط کاری(مورد مطالعه: دانشگاه ایلام)
نویسندگان
محمد حسن مرشدی تنکابنی ،سمت :کارشناسی ارشد مدیریت سازمان های دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایران
صید مهدی ویسه ،سمت :استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایران
محمد تابان ،سمت :استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایران
چکیده
در جوامع کنونی که روابط درمیان افراد وگروه‌ها بسیار شکننده می¬باشد، اعتماد که به¬ عنوان یک موضوع محوری در سازمان مطرح می¬شود می¬تواند به رشد و ادامه حیات این روابط کمک نماید. از طرفی، توجه به رفاه و آسایش کارمندان، سطح ادراک نشاط کاری را در ميان آنها افزايش می¬دهد و اين امر موجب بهره¬وری مي¬شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر بهره¬وری با نقش میانجی نشاط¬کاری می¬باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها، توصیفی- همبستگی است. به¬ همین منظور یک نمونه¬آماری 225 نفری از جامعه ¬آماری540 نفری طبق فرمول کوکران از میان کارکنان دانشگاه ایلام بر اساس روش نمونه¬گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه می¬باشد. روایی پرسشنامه¬ها ازطریق روایی محتوایی تأیید شد و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ سنجش شد و به ¬ترتیب 97/0، 89/0، 96/0 به¬دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده¬هاي جمع¬آوري شده، در مرحله اول از طریق آزمون همبستگي پيرسون رابطه هر يك از متغيرهاي پيش¬بين به-طور جداگانه با متغير ملاك بررسی شد و در مرحلۀ دوم به منظور مشخص كردن سهم تأثير هريك از متغيرهاي پيش¬ بين بر متغير ملاك، از تحليل رگرسيوني چند متغيره استفاده شد. همچنین جهت محاسبه متغیر میانجی در این پژوهش از نرم¬افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که اعتماد سازمانی بر بهره¬وری تاثیرگذار است. همچنین نشاط¬کاری می¬تواند نقش میانجی در این رابطه داشته باشد. اعتماد و نشاط برقراری ارتباطات دوستانه و انتقال دانش به دیگر کارکنان را تسهیل می¬کند که این امر موجب افزایش بهره¬وری در سازمان می¬شود.
کلید واژگان
اعتماد سازمانی، بهره وری، نشاط¬کاری، دانشگاه ایلام
title
Investigating the effect of organizational trust on organizational productivity with mediating role of vitality (Case Study: Ilam University)
abstract
In today's societies where relationships are extremely fragile among individuals and groups, trust, which is posited as a central issue in the organization, can contribute to the growth and sustainability of these relationships. On the other hand, paying attention to the welfare of employees increases the level of perceived vitality among them, which makes it profitable. The main purpose of this research is to investigate the effect of organizational trust on productivity with the role of mediator of vitality. The present research is a descriptive-correlation one in terms of applied purpose and in terms of collecting data. To do this, a sample of 225 people from the 540 population community was selected according to Cochran's formula among employees of Ilam University based on random sampling method. The research tool is a questionnaire. Validity of the questionnaires was confirmed through content validity and their reliability was measured by Cronbach's alpha and 0.97, 0.98, 0.96, respectively. To analyze the collected data, in the first stage, using the Pearson Correlation test, the relationship between each of the predictor variables was evaluated separately with the criterion variable, and in the second stage, to determine the contribution of each of the variables before Based on the criterion variable, multivariate regression analysis was used. The results showed that organizational trust affects productivity. Also, vitality can have a mediator role in this regard. Trust and confidence facilitate friendly communication and transfer of knowledge to other employees, which increases productivity in the organization.
keyword
Organizational Trust, Productivity, Vitality, University of Ilam
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.